Главная » Статьи » Ногайские стихи

Уьндемей калма ерим!
Кадрия

Оьз куьшине оьктем сенген делидей,
Тереклерге бир-бирлеп ел каныга.
Биревиннинъ кагып колын ол ыслай,
Баскасыннынъ ойсыз шала ягына.

Ундемейлер аялмаган тереклер,
Тек кышкыра даяналмай юрегим:
Ох, тереклер, бутакларман оранъыз,
Шалып йыгып коьрсетинъиз керегин.

Тек уьндемей калманъыз, тереклерим!
Каарлыкка каар явап беринъиз.
Мен-мен деген озган оьктем бу елге
Карсы куват колларды сиз керинъиз.

Уьндемейлер оьктем оьскен тереклер,
Ерге туьскен емислерин коьзястай,
Белин буьгип бутакларман сыбырдап,
Уялгандай япыраклар ман ясыра.

Коьп нешевлер, арыган ерим, сени,
Эпсиз оьктем таптай, ягынъа шала,
Эткен эрши ислердинъ кетпес ызы.
Тоьр бетинъде дайымга сенинъ кала.

Кызарган куьн эм агарган айынъды
Ебирликтен уялгандай орайсынъ дымга,
Коркагандай нава йойып тынълайсынъ
Бир такыйка яйылган рахат танъга

Коьтер коллар, ерим, авазынъ коьтер!
Арсызлардын астын тербент, аяма.
Табиятынъа карсы сенинъ юргенди,
Явабына тартпай, ерим, сен калма!

Уялма, ерим, шакыр, шакыр коьмекке,
Раьхим толган тоьр-
де-
гилерди.
Арсызлыктан яны яллап кетеген
Яхшылыкка яшайган оьр-
де-
гилерди.

Кувылган елдей, кетер азаплар,
Яхшылык турар керек дембидей.
Тек уьндемей, ваьре, ерим, калма сен,
Уьндемей калмагайсынъ, ваьре, ерим!

Сакланган юлдызлар.

Каар - гнев, ярость
Ебирлик - угнетение
Нава - качество; смысл
Раьхим - милосердный, добродетельный
Арсызлык - бесстыдство, бессовестность, наглость
Демби - наказание
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (11 Января 2016)
Просмотров: 93
Всего комментариев: 0
avatar
-->