Главная » Статьи » Ногайские стихи

Тувган уьйим
новые стихи

Т У В Г А Н У Ь Й И М

Йол бойында ялгыз уьй,
Авылымнынъ шетинде.
Оьлен басып сокпагы,
Киргистпейди ишине.

Терезединъ кешелеп,
Ярыклары янмайды.
Атам,анам ахыреттен,
Энди уьйге кайтпайды.

Босагадынъ туьбинде,
Шешекейлер оьседи.
Анам салган олтырага,
Япырагы туьседи.

Атам курган пешине,
Анам оьтпек писирген,
Тоьбе болып,ермен бир,
Саз балшыгы эгилген.

Тезек кызув туьсирген,
Куьл тоьбеге уьйилген.
Ол кызувга неше кере,
Анам колын куьйдирген.

Яс уьйкенлер уьй салган,
Балларымыз яшар деп.
Бавга терек олтырткан,
Уьзип емис ашар деп.

Тереклери мунъайып,
Емислери курыган.
Турган уьйдинъ кебиси,
Ялгызлыктан улыган.

Мен келермен уьйиме,
Терезелер ашарман.
Коьмекейим босатып,
Эркиниме йыларман.

Кайгы толган яс яным,
Коьз ясымнан янарма?
Атам,анам деп йылап,
Юрек яра таярма?

Агып бара йылга сув,
Оьмирлерди аькетип.
Кайтпас ерге кеткенди,
Бир коьрмеге заьр этип.

Мархаба Бекмурзаева
2/2-2017
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (25 Марта 2017)
Просмотров: 397
Всего комментариев: 0
avatar