Главная » Статьи » Ногайские стихи

Суьйим шагы эсимде
Куьзги ямгыр себелейди токтавсыз,
Суьйим шагын туьсиреди эсиме.
Сол шаклардан юрегимде калды ыз,
Эм сол затка сен себепши, суьйгеним.

Ким себепши туьзелмеген яшавга,
Куьнлериме ялгызлыктан каранъа.
Сенсиз оьткен язлыкларга, кысларга,
Ким себепши? Айт, яшавым, сен мага.

Айт, яшавым, неге бердинъ кыйынлык,
Суьрингенде сен касыма келмединъ.
Суьйим бердинъ , душпанларды куьйдирип,
Тек неге сен наьсип мага бермединъ?..

Куьзги ямгыр себелейди токтавсыз…
Авыртады яраланган юрегим.
Эске туьсти раскан бизим шагымыз,
Эске туьсти меним таза суьйимим.
…Куьзги ямгыр себелейди токтавсыз…

Гулфира Бекмуратова
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (11 Декабря 2016)
Просмотров: 178
Всего комментариев: 0
avatar
-->