Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ол не эди?
Оны койдынъ, бузавдынъ
Аягында табарсынъ.
Тавып алсанъ, ногайдынъ
Ойынын сен ойнарсынъ.
Ол не эди? не эди?
Айтшы, Асан, бол энди.
Асан турды: «не эди?
Асык эди ол», - деди.

Ол козгалса, тас ярар,
Тас ярмаса, бас ярар.
Энъ де авыр казасы –
Битпес онынъ ярасы.
Ол не эди? не эди?
Айтар оны ким энди?
- Ол не эди? не эди? -
Яла яккан тил эди.

Кув дер эдим, кув тувыл,
Був дер эдим, був тувыл.
Туьссе эгер аяга,
Ол айланар тамшыга.
Ол не эди? не эди?
Бил, кыймасым, бар энди.
Ол не эди? не эди? -
Ирип кеткен кар эди.

Шымылдыктан йылым этип,
Карак тарткан кыл коьпир.
Туьссе ога шыбын келип,
Тамакланар канзепир.
Ол не эди? не эди?
Тапкыр болсанъ, бил энди
Ол не эди? не эди? -
Оьрмекшен ол, бий эди.

Ишинде – ак эбелек,
Астында ша – ел боран.
Оны билмес тек тентек,
Авызашык, корыйпан.
Ол не эди? не эди?
Ойлап турма коьп энди.
Ол не эди? не эди? -
Элек эди, ун эди.

Калакайдай оьрде калкты,
Минди булыт ол атка.
Туьсип оннан сувга батты,
Сонъ олтырды бутакка.
Ол не эди? не эди?
Тапкыр болсанъ, айт энди.
Ол не эди? не эди? -
Аспандагы ай эди.

Ятып отта кызарганда,
Таптавыш пан тапталды.
Сонъ туякка кагылганда,
Юйрик этти байталды.
Ол не эди? не эди?
Шеш юмакты ал энди.
Ол не эди? не эди? -
Туяктагы нал эди.

Тилим-тилим кесилген,
Тилимлерде – уялар.
Даьмин онынъ куьсеген:
«Калай таьтли» – деп ялар.
Ол не эди? не эди?
Алып оны ким еди?
Ол не эди? не эди? -
Кавыз эди, бал эди.

Йок аягы, йок басы,
«Но!» - десе де, юрмейди.
Ога минген йолдасым
Ат тувылын билмейди.
Ол не эди? не эди?
Айт, адасым, ал энди.
Ол не эди? не эди? -
Сындырылган тал эди.

Йолавшы ман алысты
Эсти кула данъылда.
Тереклерге ябысты,
Шанъ коьтерди авылда.
Ол не эди? не эди?
Айт, Азамат, сен энди.
Ол не эди? не эди? -
Боран эди, ел эди.

Доьрт муьйисли тузактан
Бирин ал да, уйкала.
Ярк деп шыккан сен оттан
Адалама тек, бала.
Ол не эди? не эди?
Айт, Кериме, бол энди.
Ол не эди? не эди? -
Серник кутык ол эди.

Аскербий
Киреев

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170713.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (21 Июля 2017)
Просмотров: 137
Всего комментариев: 0
avatar