Главная » Статьи » Тексты Ногайских песен

НОГАЙЫМ.
1. Ох, ногайым, оьзден ерим,
Ойларымнынъ бавлары!
Юрегимнинъ онъ бетидир
Буйратынънын баврайы.

Бактыр мага сыпатынъды,
Мен курманынъ болайым,
Сага йолланып шыккан
Кайгыдан мен толайым.

2. Мисирге йол алсам да
Мен йолымды боьлермен -
Танъла сени оьлер десе,
Буьгуьн оьзим оьлермен!

Соьйлесин соьйлегенлер,
Соьзден коьплер тоймаган.
Бар бизим арамызда
Инсанлыкты йоймаган.

3. Оьктем юрген арада
Оьктемлердинъ бири мен.
Сенинъ мага сениминъ мен
Бу дуныяда тири мен

Инанмайлы соьйлеген
Мен коьплерден йогар ман
Хайрантлантып, сукландырып
Шалкасыннан йыгарман!

4. Тек сен мага сенгейсинъ
Ынан мага, Ногайым!
Баскалар мага недир?
Колым силтеп кояйым.

Мекка меним, Мединам,
Келдим сенинъ касынъа,
Сенинъ берген оьрметинъ
Аьжи шалма басыма!

Соьзлер авторы - Кадрия, макамнын авторын билмеймен.

Источник: http://"Кадрия ..."
Категория: Тексты Ногайских песен | Добавил: тоньюкукк (29 Сентября 2015)
Просмотров: 903
Всего комментариев: 0
avatar