Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ногай шоьлдинъ йыршысы.
Расул Сеитовтынъ эстелегине.
(Авдарув орысшадан ногайшага)

Ногай шоьлдинъ, ерди ярып коькти тескен
Йигит эдинъ. Арамыстан йолды алдынъ сен Еннетке,
Бек оькинишли ол бизге. Болса да, тирилерге
Акыллылык йырларынъда калган сеннен оьсиетке.

Йырлар, йырлар, коькте ушкан сиз кырлувлар,
Коьнъилиме сиз дарманлар, шоьлимизге мойыншаклар.
Калкып ушасыз авада, эртен танъ аткан заманда,
Сиз еткересиз узактан сол йигиттинъ сесин мага.

Тулпарынъа сен атланып, соьз-камышыман яллатып,
Уштынъ тавдынъ бийигине йыр-канатларга таянып.
Яс йигитлер байрагынъды колдан туьсирмей коьтерер,
Туяксогувман сол тулпар давылбазы дай шакырар.

Йырлар, йырлар, меним шоьлимнинъ сеслери:
Кылган аста сыбырдавы эм ясынлар гуьрилдеви
Мен эситемен далада эртен танъ аткан заманда,
Келе олар коьнъилдирип, юрек согувды тындырып.

Арамызда яшаганда юрек-отынъ ярыгында
Кара туьнлер ярык куьндей бизге болганлар дайымда.
Яткан еринъ ярык болсын, сен йоймадынъ ырызынъды.
Яккан отынънан ягылар яс юреги яс-явкадынъ.

Йырлар-йырлар, Расул сеси ата-бабалар сесидей,
Онынъ йырлаган йырларын сав халк йырлайды элимде.
Эгер тувса куьн шоьлиме, шатлы йырлар йырлаганда,
От-ялынлы таныс сесин биз эситермис авада.

Йырлар, йырлар, коькте ушкан сиз кырлувлар,
Коьнъилиме сиз дарманлар, шоьлимизге мойыншаклар...

http://nogaici.ru/publ/1/pevec_stepi_nogajskoj/14-1-0-719

Источник: http://nogaici.ru/publ/1/pevec_stepi_nogajskoj/14-1-0-719
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (16 Мая 2016)
Просмотров: 271
Всего комментариев: 0
avatar