Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ногай авлаклары
Куванта аьр инсанды
Ногайлардынъ шоьллери.
Сукландыра коьзинъди
Суьлик толган коьллери.

Ногайдынъ авлаклары,
Энъгиллери, оьрлери.
Бир де эстен таймаяк
Мен кой баккан ерлери.

Кулак салып тынъласанъ,
Корада кой манъырар.
Уьй иеси ногайлы
«Бес бармакка» шакырар.

Яшавы онъланмаган
Онда барып айынган.
Бай болып кайтканлар да,
Ногай ерде байыган.

Кумлы авылда яшап,
Кутлы халкын коьргенмен.
Караногай элине
Разылык билдиргенмен.

Тойлары бир тамаша,
Кайдай тойлар тойлайды!
Келген аьр бир конакты
Сав авыл ман сыйлайды.

Олардынъ аьдетлерин
Бек яратып яшадым.
Ногайдынъ казаныннан
Хыйлы ырызгы ашадым.

Бирев эгер уьй салса,
Бирден ок бай болады.
Ол аьдемнинъ азбары
Малга-муьлкке толады.

Бавырмалы халк мундай,
Мен бир ерде коьрмедим.
Ногай уьйге барганда
Бир де бос мен келмедим.

Кайсы миллет бар экен
Булай таьтли яшаган?
Бир уьйде эшки сойса,
Баьр уьйлер де ашаган.

Бир уьйде оьли болса,
Баьри де тез етеди.
Оьзлери карыж этип,
Авыл-эл мен коьмеди.

Мен алыс кете эдим,
Йолдан кери кайтайым.
Тагы бир ийгилигин,
Ногайлардынъ айтайым.

Катнап турган аьдемлер,
Бир заман да болмас хас.
Мынънан саны артса да,
Тукымлары болмас тас.

Аьр авылдынъ басында
Бар салынган белгиси.
Аьр тукымнынъ оьзининъ
Бар оларда тамгасы.

Ногай элинде турдым
Аьсирет ога мен кайдай.
Дуныядагы баьри халк
Болса экен ногайдай!

Бадия Калабузарова.
Бабаюрт районы.

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170608.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (12 Июля 2017)
Просмотров: 138
Всего комментариев: 0
avatar