Главная » Статьи » Ногайские стихи

Неге кеттинъ?
Юрек дерти

Яшавдан замансыз кеткен
кедем Тимурга

Неге кеттинъ юрегимди куьйдирип,
Яшавымды айландырып карага.
Неге кеттинъ, «яшарман», – деп
сендирип,
Тузды куйып битпей турган ярага.

Сен ше эдинъ яшавымда дирегим,
Сен ше эдинъ меним уьйкен тиревим.
Сен ше эдинъ соьнмес
меним ярыгым,
Сен тунгышым, сен дуныям, карагым.

Неге кеттинъ, ясынъ кыркка толмады,
Неге ойлар, мыратларынъ болмады?
Неге эмсиз мараз сени коймады,
Бир шатлыкка коькирегинъ тоймады?

Сендей увыл бу дуныядан кетер ме,
Ата-анадынъ белин урмай сындырып?
Сендей ата бу дуныядан кетер ме,
Уьш саьбийди оьксиз этип калдырып?

Тувганлардынъ ян ярасы битер ме,
Сендей ийги аданасты алдырып?
Сендей йигит дуныядан кетер ме,
Ян суьйгенин ярты йолда калдырып?

Яткан еринъ ярык болсын, аявлым,
Еннет капы ашылсын деп тилеймен.
Кайтпаяксынъ, мен билемен,увылым,
Ама мага сен етпейсинъ, излеймен.

Тувганлардынъ, тенъ-дослардынъ
эсинде
Дайым турар сенинъ аьзиз келпетинъ.
Яркын юлдыз болып турар йогарда
Шыктай таза сенинъ алал ниетинъ.

С. Межитова,
Куьнбатар авылы.

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20161310.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (18 Декабря 2016)
Просмотров: 460
Всего комментариев: 0
avatar