Главная » Статьи » Ногайские стихи

. Куруптурсын Бариев "Ногай кыз"
Ногайымнынъ сылув бойлы, кызлары –
Кенъ шоьлимнинъ аллы-ясыл бавлары.
Куьезленип мен карайман артынънан,
Тотыгустай озса бири янымнан.

Ока шашынъ етип белге, ногай кыз,
Елпилдейди юйрик аттынъ ялындай.
Юрек майды иритеди аьр соьзинъ,
Занъырайды домбырамнынъ анъындай.

Сени минен Ногай шоьлим ярасык,
Алты атлы, сен, куьймеси авлактынъ.
Кув йоргадай селтени сен, буйраттынъ,
Емис берген терегисинъ яйлактынъ.

Коьне сувдай сенинъ кара коьзлеринъ,
Ай кылыштай тогайланган касларынъ.
Яв кайтарган сенинъ айткан соьзлеринъ,
Тийген ерге ян эндирген колларынъ.

Оьктемсиймен, сага карап, ногай кыз,
Юзинъ юмсак, юрегинъ де яланъаш.
Ак юректен оьзинъ суьйип косылсанъ,
Оьмирлерге сен боларсынъ ян йолдас.

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170302.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (21 Марта 2017)
Просмотров: 256
Всего комментариев: 0
avatar