Главная » Статьи » Ногайские стихи

Кулыншак кимге, куршак кимге...
« — Кулыншагым, кулыншак.
Сен кулыншак, мен кошшак.
Арпа, сулы берейим,
Оьскенинъди коьрейим.
Сувгарайым булактан,
Ел ойнаклап кулакта
Шап, кулыншак!..
Сав авыл
Айтсын: «Иигит бу Расул!
Кайдай уста йылкышы...»
Шап, кулыншак, шат шапшы...

* * *

« — Аьйдий, аьйдий ак куршак.
Уйклатага-ав, куршак.
Иыламасанъ, кызалак,
Аьзирлермен кувырдак.
Шамасыз шай берермен,
Сап-сары май берермен.
Коьтерип коьп суьермен,
Коьк елкенънен туьермен.
Куршагым-ав, тыныш ят...» —
Дейди кишкей Фатимат.Кошшак — яс аьдем (юноша)

Мурат Авезов

Источник: http://noghai.ru/books/masaklar/jatlavlar/kulynshak-kimge-kurshak-kimge
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (21 Июня 2016)
Просмотров: 310
Всего комментариев: 0
avatar