Главная » Статьи » Ногайские стихи

ХАЛКЫМ МЕНИМ (Кадрия).
Куяш ерге нур савкатлай, халк болса -
Нур яяган инсан бере дуныяга.
Бирев оьктем - уллы халкымнынъ улы деп,
Оьктем бир халк - уллы атлы уланга.

Халкым меним саналмаган давларда
Атынъ саклап уланларынъ оьлдилер.
Кишкей халкым сол саялы Ногайда
Сени ялгыз аьвлет кимик коьрдилер.

Коьп эркликти заман йоя эсиннен,
Оте заман - харам саклай кайсылар?
Уьйкен халкты кишкей эткен замандыр
Кишкей халкты уллы эткен инсанлар.

Бу дуныяда тагы болар кавгалар,
Тагы тойга бизди заман шакырган,
Бактылысын, халкым, аьр биримизди
Куьн нурындай сен аявлап саклаган.

Бу яшавда кызынъа багысладынъ
Суьюв, намыс, эрклик йырын йырламага.
Эш бир инсан танымайган кызынъды
Эбин таптынъ багысларга сырларга.

Уллы халклар йырланарлар шаьирмен,
Йырым меним... Танъ сесиндей йырларым!
Эгер халкым, калса эки инсанынъ,-
Экиншиси мен боларман, сени, халкым,
йырлайган!

Источник: http://Сакланган юлдызлар
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (16 Октября 2015)
Просмотров: 528 | Теги: Кадрия
Всего комментариев: 0
avatar
-->