Главная » Статьи » Ногайские стихи

Юмаклар
1

Коькте ярты малай бар.
Кешелерде карай бар:
Малай толы, тоьгерек
Боларына этпе шек.
Кетер заман бир талай,
Кемип баслар сол малай.
Йырма сегиз суткадан,
Тилим болып кайтадан
Оьз орнына кайтады,
Ога не деп айтады?

малай - просяная пышка

2

Сувык оьзи — буз тувыл.
Канаты бар — кус тувыл.
Коьл сувында ол юзип,
Коьп зат коьрип, эситип,
Айтайым деп авызын
Ашса, — шыкпас авазы.3

Кевдеси буькир коян,
Тан тоьбемде отлаган,
Каргып-шоршып талмаган,
Басымда шаш калмаган.4

Шанъ ман бирге шабысар,
Сага, мага ябысар.
Ушады ол канатсыз,
Кашады ол аяксыз.5

Кетемен деп айтпайды,
Кетсе кери кайтпайды.6

Ат уьстине салганда,
Аттан бийик болады.
Ат уьстиннен алганда,
Аяк туьпте калады.7

Эртенъде ол узаяр,
Уьйледе ол кыскарар.
Куьнди булыт капласа,
Сонда ок ол йок болар.


8

Коьк улагым бар эди,
Бакшада ол семирди.
Кызыл этин кемирдим,
Таьтли суьтин симирдим.


9

Колы йок, бар аягы.
Бармагынъа таянды.
Аягы ман язар ол,
Аягы ман сызар ол,
Ак кагытта калдырар
Кара таплар, сызыклар.

10

Кала коьрдим, йол коьрдим.
Йылга коьрдим, коьл коьрдим.
Каласына кирип болмас,
Орамы ман юрип болмас,
Йылгасына туьсип болмас,
Увырт сувын ишип болмас.

Яваплар:

1. Ай
2. Балык
3. Делдек
4. Ел
5. Заман
6. Иер
7. Куьлетки
8. Карбыз
9. Карандаш
9. Карта

Источник: http://noghai.ru/books/masaklar/jumaklar#10
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (15 Июня 2016)
Просмотров: 499
Всего комментариев: 0
avatar