Главная » Статьи » Ногайские стихи

Янъылтпалар (Скороговорки)
Сен аргымакты аргытып арыттынъма?
Сени аргыган аргымак арыттыма?

* * *

Абанъа, балам, бал аламан,
Бараганда, балам, бал ала бар,
Бал ала барганда, балам, бал ялама.
Бал яламай, балам, бара-бар.

* * *

Сув уьстинде ак бувма,
Ак був тувыл ак кувма?
Ак був болса ак кув кайда,
Ак кув болса ак був кайда?

* * *

Маь, теке, маьметекей,
Маьметекей маь, теке,
Тентек текеге терек керек,
Керек теке тентекке терек.

* * *

Оьпкелеме, оьпке еп,
Оьптирмейсинъ оьпкелеп,
Оьптирмесенъ, оьпкелеп,
Оьпкелей бер, оьпке еп.

* * *

Карайдардынъ кара тайы талып ятыр,
Сарайдардынъ сары тайы талып ятыр,
Карайдарлар, Сарайдарлар толып ятыр,
Кара тайлар, сары тайлар толып ятыр,
Кайсы Карайдардынъ кайсы кара тайы,
Кайсы Сарайдардынъ кайсы сары тайы?

* * *

Койшы кошшыга: «Койды кайтар, кошшы», — дейди.
Кошшы койшыга: «Арыдым мен, койшы», — дейди.
Сойшыга тынъламаган кошшы шынты койшыма?
Койшысын аямаган койшы оьзи кошшыма?

* * *

Ийтим Алабай коьрип абаладыма,
Коьрмей абаладыма?
Абайлатып абалаган Алабайма?

* * *

Кара карга: «как!» — деди.
Ала карга: «как!» — деди.
Кара карга карап карга: «ак» деди.
Ала карга кара каргага:
«Канатынъды как!» — деди.

* * *

Куьрмелмесе тилинъ берермен куьрлеме,
Тилинъ куьрмелсе берермен тек куьреге.
Куьрлеме де, куьреге де сол балага,
Ким янъылтпаларды яттан ятлап алган.

Мурат Авезов

Источник: http://noghai.ru/books/masaklar/janyltpalar
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (27 Июня 2016)
Просмотров: 467
Всего комментариев: 0
avatar