Главная » Статьи » Ногайские стихи

Эки яшав
Эки яшав. Биревинде сен суьйим.
Коьнъилимди оьрге салган ашыгым.
Баскасында – яшавымды аьлсизлеген оьлимим,
Суьйимимнинъ янмай калган шырагы.
Бир яшавда суьйинишли коьзлеринъ
Мага дaйым йылувлык пан карайды.
Мага айткан суьйим толган соьзлеринъ
Сенимликке юрегимди орaйды.
Баска яшав суьйимимди куьйдирип
Аькетеди сени меннен алыска.
Сол яшавда мени ялгыз калдырып
Савкатлайсынъ юрегинъди баскага.
Эки яшав. Экевинде сен баска.
Тек болса да сав кевдем мен анълайман.
Келер заман, айланарман мен таска.
Аьли болса ялгыз сени саклайман.

Гульфира Бекмуратова

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170727.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (27 Июля 2017)
Просмотров: 156
Всего комментариев: 0
avatar