Главная » Статьи » Ногайские стихи

БИЗ - НОГАЙЛАР
Сав дуныяга данъклы эди атымыз
Тамырларын таза сувдай кенъ яйган.
Толкыласып Эдил бойда тогайы,
Йигитлерин Алтын Ордага йыйган.
Яйык бойда янлы болган ордамыз
Янган оттан куьшли болган явларга!
Элин бир де корлатпаган эр намыс!
Аталарым уста болган йырларга.
Алты тувыл, неше оьмир оьтсе де,
Тилимизди, динимизди йоймадык!
Мойнымыздан канлы кылыш оьсе де,
Тизимизге бир де шоьгип калмадык.
Биз-ногайлар!
Эм куьшимиз бирликте!
Иман йоймай, татым болып яшайык!
Тав суьйинсин йыр йырланса шоьлликте,
Ногайларым, кайда болсак, катнайык.
Берк дослыкка ыспат болсын йырымыз,
Ушып етсин ер юзинде ногайга,
Яйрасак та, бирге кайнар канымыз,
Суьйинейик Кудай берген яшавга!

С.Майлыбаева

Источник: https://vk.com/nogaypoet
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (12 Апреля 2016)
Просмотров: 282
Всего комментариев: 0
avatar
-->