Главная » Статьи » Ногайские стихи

Бир ногай тойда айткан соьзим.
Кадрия

Сабыр толган агайларга
Ийги соьзим бар.
Бек керемет абайларга
Синъли соьзим бар.

Кылдай наьзик кызларга
Кыска соьзим бар.
Палувандай ясларга
Аьпте соьзим бар.

Етекли енъгелерге
Енъгил соьзим бар.
Кадалган аданасларга
Эрке соьзим бар.

Асабалар, бажалар,
Кудалар эм куьевлер,
Баьрин айтып нетейим,
Сизге де бираз соьз бар.

Айбат айдай келинге
Аьруьв соьзим бар.
Наьзик белин байлаган
Куьевге де соьзим бар.

Той тойлаган ювыклар,
Шатлы болсын юбанув.
Кайда кобыз, кобызшы,
Тарт кылларын - куванув!

Шатлы ногай тойында
Шатлыктан эсирейик,
Коьп оздырып йибермей
Аз-аздан эрисейик.

Эки яска айтар соьз
Булайлардан басланар:
Мага соьз косаяклар
Бир аз асыкпасынлар.

Экев кавысып яшав
Ялгызлыктан баскадыр,
Кыздагы коьп кылыкты
Кайын ана тасла дер.

Сабыр болсын ойларынъыз,
Бу сабыр агайлардай.
Юмсак болсын юрегинъиз
Биз баскан тогайлардай.

Абайдын тастарындай
Болсын таза намыслар.
Ялган кирсе аранъыска
Баа баска апаслар.

Касуветсиз , наьсипсиз,
Оьте калмай бу яшав.
Кайгы тувса - коьз яслар,
Суьйинишке - ак шаршав.

Как ярылган алмадай,
Наьсип, кайгы боьлинсин.
Сизинъ бир кайгынъызга
Мынъ суьйиниш тоьленсин!
Улан тувса - увыздай,
Кызув болсын - кызынъыз.

Вай, тамада, сага да,
Тойлар тойга артылсын,
Белинъ сенинъ буьгилгенше
Йиенлеринъ картайсын.

Юбанаган ювыклар,
Казак шыга кетпенъис.
Ногайдынъ оьктем атын
Ерге сиз тенъ этпенъиз.

Айтар соьзим аркандай,
Узын эди тойларда.
Сербет сувдай шагырдан
Арасувда ойларым.

Коьп соьзлерден не пайда?
Коьнъилинъиз ашылсын!
Вай, тамада, сен кайда?
Шарап сувынъ шашылсын!

Кайда казан агасы?
Кара койдан сислик бер!
Кайда енъге кызларга
Кабалайга ишлик бер.

Лашын кустай йигитлер,
Аврымайма белинъиз?
Коьп кувантып бийинъизши,
Бир суьйинтип элинъиз!

Вай, вай кызлар, вай кызлар!
Яр-яр йырлап алынъыз!
Кус канаттай касларды
Керип бийип шыгынъыз.

Той тойлаган кудалар,
Кабул болсын коьнилиньиз!
Муьйиз сизге беремен,
Соьйлер экен киминъиз!

керемет - прекрасный
синъли - младшая сестра
асабалар - наследники
эрке - ласковый
айбат - величавая
юбанув - развлечение
увыздай - свежий, молодой, кровь с молоком
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (29 Ноября 2015)
Просмотров: 193
Всего комментариев: 0
avatar
-->