Главная » Статьи » Ногайские стихи

Балаларга ятлавлар (Стихи для детей)
Арбага ким егилер?

Арпа тиеп арбага
Тоькти-шашты атшалман.
Арпа йыйнап дорбага
Коьмек этти атаман.
Тиеп болып арпады,
Онъладылар арбады.
Тиледилер мысыкка,
Эки коьзи кысыкка
Егилмеге арбага,
Ел терменге бармага.
Мырылдады мысык та:
«Арпа мага азыкпа?
Мысык сизге ат тувыл,
Оннан эсе ятувым
Колай исси куьнтоьсте.
Бар, тиленъиз биеге...»

Атшалман - хомяк
Атаман - индюк

Анъкылдакпа анъгалак

Агашлыкта анъгалак
Ясырынмак ойнайды.
Тувыл оьзи анъкылдак,
Табылмайды, кыйнайды.
Аьр теректинъ туьбиннен
Асан оны излейди.
Яп-янъы коьк шалбырын
Эш аямай тизлейди.
Эх, анъгалак, анъгалак,
Безбединъме ланъкалап.
Коьринсенъе бир сама
Бизим кишкей Асанга...

Анъкылдак - доверчивый
Анъгалак - леший

Аьдем экти аьлбели

Аьруьв аьдем экти терек — аьлбели,
Аьр яз сайын шешекейи атсын деп.
Авылдаслар болып кувнак коьнъилли,
Татым яшап таьтли емис татсын деп.

Эгуьв - посадить, посеять
Аьлбели - вишня

Гуьл

Гуьрилдеген машина
Гуьл касыннан озады.
Туьтинине, шанъына
Толып гуьлим азады.

Янаспайды балшыбын,
Сес шыкпайды билбилден.
Тайгыстсанъа, сен, шанъын
Таза ямгыр, ак гуьлден.

Даьри

Ютпайды оны боьри,
Ютпайды оны карсак.
Иширтедилер даьри
Зордан бизге — авырсак.

Кайдай увыткыш даьри!
Эмленсек — боламыз сав.
Кастадынъ кувып баьрин
Эмлейди бизди даьри:
Ден сав болса — коьнъил дав

Даьри - лекарство
Дав - богатырский
Каста - болезнь

Мурат Авезов

Источник: http://noghai.ru/books/masaklar
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (19 Июня 2016)
Просмотров: 606
Всего комментариев: 0
avatar