Главная » Статьи » Ногайские стихи

Балаларга ятлавлар (Ийнелик, Ийгилик, Йолбарыстай, Кирпи)
Ийнелик

— Ийнелик-ав, ийнелик.
Коркпа меннен, ийменип.
Калтыратпа канатты.
Айтшы, кайттынъ каяктан?

— Тогайдагы бир тойдан.

— Огырлы болдыма йол,
Кимнинъ тойы эди сол?

— Канатлары доьнъгелек,
Уьйленди ак куьпелек.
Занъырдаган той этти,
Едик сонда кой этин,
Суьеклерди кемирдик,
Гуьл нектарын симирдик.

Ийнелик — курт-кумырска, ян-янувар (стрекоза)
Тогай - луг

Ийгилик

Ийнеден йип оьткерип,
Коьмек эттим аьеме.
Сав куьн ялкпай олтырып,
Коьйлек тиктик бебеме.

Йолбарыстай мысыгым

Йолак-йолак йолбарыс
Сен де, кишкей мысыгым.
Бойынъ сенинъ бир карыс,
Ланъканъ уьйкен, мысыгым.

— Айт, ким еди йоьрмеди?
Мыр-мыр этти: «Коьрмедим.
Сав туьн шышкан анъылдым,
Уйклайымшы. Арыдым...»

Йолбарыс - тигр
Карыс - пядь
Йоьрме - ливерная колбаса (домашняя)

Кирпи

Кирпи, кирпи, кирпикей.
Кирпи-тонынъ уьрпекей.
Ясырасынъ басынъды,
Танымайсынъ досынъды.

Сага алма йыяман,
Тепсиге суьт куяман.
Оралгансынъ тонынъа.
Яде деймен тонъдынъма?

Кирпи кирпик какпай, берк
Коршалайды оьзин бек:
Кол созганда — терейди
Токсан тогыз тегенек.

Кирпи - ёжик
Уьрпекей - лохматый
Кирпик - ресницы
Кирпик какпай - не смыкая глаз
Терейди - выставляет

Мурат Авезов

Источник: http://noghai.ru/books/masaklar/jatlavlar
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (20 Июня 2016)
Просмотров: 356
Всего комментариев: 0
avatar