Главная » Статьи » Ногайские стихи

Балаларга ятлавлар (Елкенли, Ералма, Зил, Завыклы)
Елкенли кеме

Елим алдым эм кагыт,
Кеме эттим елкенли.
Елкенине ел кагып,
Кемем калкып кеткен ди.

Коьлден коьлге ол юзип,
Элден элди ол кезип,
Тавып елекли ерлер,
Сонда мени аькетер.

Елкен - парус
Кеме - корабль
Елек - ягода

Ералма

Куьн яркырай. Ашык коьк.
Язлык келген авылга.
Атасы ман Алибек
Олтырталар ералма.

— Терен коьмме сен, атай, —
Дейди бала, ойланып, —
Ералмады табалмай,
Сонъ юрмейик, айланып...

Ералма - картошка

Зил

Зоопаркта зил ятыр,
Зырганавык аркасы.
Салсалар да зоьнъги бав,
Минмеексинъ — коркасынъ...

Зил - бегемот
Зырганавык - скользкий
Зоьнги - стремя

Завыклы заман

Завыклы заман — яй.
Сарытамыз ай.
Писеди юзим,
Карбыз писеди.
Кешеде юзлеп
Юлдыз туьседи.
Сувга туьсемиз,
Куьнге куьемиз,
Яйда оьсемиз
Бир суьемге биз!

Сарытамыз ай — август айы
Суьем - пядь

Мурат Авезов

Источник: http://noghai.ru/books/masaklar/jatlavlar
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (19 Июня 2016)
Просмотров: 325
Всего комментариев: 0
avatar