Главная » Статьи » Тексты Ногайских песен

БАЙЛЫГЫМ.
Не дир меним бу дуныяда байлыгым?!
Куьншилердин куьнлевине куьлемен.
Бу дуныяда байлыгымнын санын да,
Санатын да ялгыз оьзим билемен.

Алтын, куьмис, асыл баа таслардан
Казналарым ийилмеген, толмаган.
Ама меннен сосы ялган дуныяда
Бай дегенлер эш бир заман болмаган.

Омиримде байлык мага - йырларым,
Сен, аявлым, байлыгымсынъ - битпеген.
Булай казна колда тутып инсанга
Ярлыман деп айтув деген бетпекен?

Ох, йырларым, йырлап турган конъилим,
Бек аявлап юрген сизди анадыр.
Бир кыйналып, бир суьюнип билмеген
Бир тайпалар йыр макамнан тоядыр.

Бу байлыкты колларымды бугавлап
Куьши кимнинъ етер экен алмага?
Ялган дуныя таслап кетсе йырлавлар
Йырлар кала эстеликке оларга.

Инсанларман толган дерья дуныяда,
Ялгыз инсан, сен киргесинъ юрекке.
Суьйгенлерди сатпай юрген ювыклар,
Коьнъилизди тасламасын берекет.

Ох суьйгеним, бер мунълыкты йырыма,
Суьюнишинъ йырларымда йырласын.
Бу дуныяда меннен байлар болмаган,
Ким куьнлейди?
Энди куьнлеп карасын!

Соьзлер авторы - Кадрия, макамнын авторын билмеймен.

Источник: http://"Кадрия. Сакланган юлдызлар".
Категория: Тексты Ногайских песен | Добавил: тоньюкукк (06 Октября 2015)
Просмотров: 634
Всего комментариев: 0
avatar