Главная » Статьи » Ногайские стихи

Авырымай ма янынъыз? (Ясуьйкеннинъ маслагаты)
Ай, ай, яслар, йигитлер,
Ата-анага аьзизлер,
Кардашларга тиревлер,
Ногай ерди суьйгенлер!

Авырымай ма янынъыз?
Кыздырмай ма шаркынъыз?
Сувымай ма канынъыз?
Шубырмай ма ясынъыз?

Юресиз ше шоьл минен,
Коьресиз ше коьз бинен:
Каьлше тувыл, наслык пан
Ябынады язык шоьл.

Ебир-юбыр тасланып,
Ашымай ма ишинъиз?
Алтын ерди кок басып,
Наьсипсиз ди ишимиз.

Тоьбе-тоьбе уьйимлер,
Уялайык аьвелден!
Коьз алдында коьринген
Эстеликли тоьбелер.

Эндигиси тоьбелер,
Коьз айынтып болар ма?
Бизге келген конаклар
Басын шайкап кайтар ма?

Юремиз ше узын йол,
Оьтемиз ше неше йол.
Авлагымыз калай мол,
Тек каьрлемей эш бир кол.

Аталардай аявлап,
Еримизди саклайык!
Киели ер бос турмас,
Каьрди колга алайык.
А.Капланов,
Эдиге авылы

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170629.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (08 Июля 2017)
Просмотров: 81
Всего комментариев: 0
avatar