Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ата юрттан уялманъыз,ногайлар!
Мен билемен мени бар ким анъламас
Яхшы соьзлер мен акында эш айтпас
Олай болса,мен Кобаннын улы мен
Яшалмайман сени суьймей эй Кавказ!
Кенъ шоьлинъде ата-баба яшаган
Скиф эм сармат,хазар эм куьман
Тавлы тувыл,керек тувыл болмага
Баьри бир де ата юрт мында болган
Ювсан ийси Аскартавга да еткен
Данъылсызлы тав болмады деп - коьрген
Мен коьшпели туьрк халклардын арада
Кама кинжал,папак эм шепкен
Ата юрттан уялманъыз,ногайлар!
Кайгылыктан бузылманъыз,оьктем бар
Динди тутып,тилди мутпанъыз
Аллах бизге оькимет кайтарар!

Сеитов У.А.

Источник: https://vk.com/nogaypoet
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (12 Апреля 2016)
Просмотров: 330
Всего комментариев: 0
avatar