Главная » Статьи » Ногайские стихи

Аналардынъ тоьгилмесин коьзясы
Акылсызлар аьли де бар ер-ерде,
Туьбек сесин шыгармага суьеген.
Аналар да эситкенде туьбек сес –
Уьйлерине ясырынып киреген.
Келе эске озган йыллар кавгасы –
Аналардынъ тоьгилмесин коьзясы!
Еримиз де ашувлана куьн сайын,
Кайгы байрак келип туьссе эсине.
Авыраяклы хатын айдап оьз малын,
Авлак бетке шыгармайды. Ким биле…
Согыс коьрген, кырк бирдеги, баягы –
Аналардынъ тоьгилмесин коьзясы!
Ялгыз эри, ялгыз болган баласы,
Дав майданнан кайтпай калган
сол заман.
Битпей онынъ алган эски ярасы,
Коьзясы да сувдай болып коьп аккан…
Кир болмасын йылгалардынъ ягасы –
Аналардынъ тоьгилмесин коьзясы!
Анамыз да коьп йылаган оьмирде,
Дав йыллары бактысында ер алган.
Анам кимик мен йылайман бир-бирде,
Аьелим бар, эске коьп зат салаган…
Йиенлердинъ, уллардынъ бар анасы –
Аналардынъ тоьгилмесин коьзясы!

Анвар-Бек Култаев,
ногай шаири

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170504.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (12 Мая 2017)
Просмотров: 178
Всего комментариев: 0
avatar