Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ана тилим
Бекбулатов С.С.

Согыстан сонъгы заман
Кыйын эди окымага
Бузгыншылык эм ашлык
Авыр эди халкыма.

Ногай тилин ол ашкан
Сокпакларын да салган.
Интернатка яшавга
Муса-атай тапшырган.

Билим алайык деп,
Баьримиз де талпындык,
Окытувшы болувга
Калаларда окыдык.

Доьрт йыллардынъ ишинде
Коьп затларга уьйрендик.
Ана тилден мектебте
Билимлерди коьрсеттик.
Ана тилим, ногай тил!
Яшаганда сен керек.
Ана -ана уьйреткен,
Яслай бизди соьйлеткен.

Ана тилин билгенлер
Соьйлеп билер еринде.
Билмегенлер кол еринде.

Билмегенлер кол булгап,
Шет кагылар бу элде.
Яс-явкамыз буьгуьнде
Ана тилди биледи.
Оьз тилинде ол соьйлеп,
Туьрли ерде юреди.

Биринши болып шыккан
"Кызыл байрак"- газети,
Байракты алып келген
" Шоьл тавысы"- иниси.

Ана тилим-асыл тил
Оны сыйлап билинъиз!
Оьрметлеп эм баалап
Ак юректен суьйинъиз!

Источник: https://vk.com/nogaypoet
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (12 Апреля 2016)
Просмотров: 705 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 тоньюкукк • 18:18, 14 Апреля 2016
avatar