Главная » Статьи » Ногайские стихи

Алдынгысы оьзимиз- Караногай халкымыз
Алдынгысы оьзимиз-
Караногай халкымыз
Эдилде болган элимиз
Эдил деген,ол берен
Ат юздирген еримиз
Анъкыганда яйылым,
Канып шыккан малымыз
Калды бизден ол яйлак
Отка яккан талымыз
Аракта яйлап,Терик кыслап.
Оьгиз майдан коьтерткен
Ол да болган элимиз,
Кырымда болган халкымыз,
Беставсарай калада.
бурынгы озган саьнеде
Биз Аралда болганмыз
Мынъ сегиз юз отыз эки саьнеде
солдатына патшадынъ
йылда кырк мын кап берип
кап элтеген картарды
патша коьзи мен коьрип
Оннан мактав калганмыз
Караногай кансарал
мектебининъ ишинде
басымыз бизим тигилип
Оьмирге турак салганмыз

Баймырза Манап улы (1918-нши йылда оьлген) Коьгелли авылда яшаган
Из учебника «Ногай литературасы», 6-ой класс, 91й год, Черкесск.
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (16 Сентября 2017)
Просмотров: 99
Всего комментариев: 0
avatar