Главная » 2016 » Декабря » 6 » Вести на ногайском языке 05.12.2016
23:27
Вести на ногайском языке 05.12.2016
https://www.youtube.com/watch?v=BuZUnX87L2g

Сонъгы хабарлар 05.12.2016

Иштелиги:

. Ногай районда коьпир янъыртылаятыр
. Коьп балалы аьеллерге мекан берилип баслаган
. Ногайлар Черкесск каладын бала уьйине йокламага бардылар
. Бийке Кулунчакова ногай "Байтерек" деген альманахы шыгарув акында: "Йиберинъиз
ятлавларынъызды, яде баска язганларынъызды йиберинъиз, неге десе етпейди бизим
ногай тилинде шыгарувлар"...
. Курманали Кумратов этнослар ара советтин агзасы
. Спорт меканында "ашык эсиклери" озды

https://www.youtube.com/watch?v=R2jmLnkAiT0
Анварбек Култаев
Радио ГТРК ДАГЕСТАН
Просмотров: 199 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar