Главная » 2017 » Августа » 29 » Татар деген - оьктем соьз.
09:27
Татар деген - оьктем соьз.
Меним маьнели темам бу язувымда - "татар" деген соьз. Мен сол соьздин тувывыман коьп кызыксынганман, тек бир маьнесин тапканман туьркше - ол "тавлы аьдем". Баска язувшылар излейдилер сол соьздин маьнесин баска тиллерден: греклардын тилинде "тартар" деп ердин астындагы кралдан шыгарадылар, яде иранша "тат" (иранлы) деген соьзден де шыгарадылар. Мен оны дурыс коьрмеймен, неге десе бу соьз бурынгы эм татарларга ол бек баалы. Бу соьз язылган уьйкен Орхон-Енисей сынтаслардын уьстинде. Тагада айтпага керек татарлар ханларга якын болып юретаганын. Кырымда ханнын янында савлай татарлар болганлар, олар оны сайлап ханлыкка да олтыртатаган болган, а ногайлар разылыгын яде разы болмаганын билдиретаган болган. Соны билип мен татарлардынъ тукымларына эс бердим, неге десе аьдемлердин коьбиси оьзинин тукымларын танъ болып саклайдылар, бир заты аусса онынъ сахый болып белгилейдилер шежерелерде... (калганын окынъыс бизим форумда)

http://nogaici.ru/forum/2-326-1
Просмотров: 83 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar