Главная » 2017 » Апреля » 28 » Сраждин Батыровтынъ эстелигине. Сенинъ атынъ мутылмас
20:50
Сраждин Батыровтынъ эстелигине. Сенинъ атынъ мутылмас
Ногайымнынъ уллы суь-
вретшиси, шаири Сраж-
дин Батыровтынъ эстелиги-
не мемориаллык такта (суь-
вретте) ашылувына багыс-
ланган шара оьтти янъы-
ларда Терекли-Мектебте
онынъ аты берилген орам-
да. Мунда ногайымнынъ
41-нши баьтири– Сраждин-
ди ювык таныганлар – Нар-
бике Муталлапова,Я.Кудай-
бердиев, К.Зарманбетов,
М.Ваисов, тенъи Т.Кидирова
онынъ суьйикли карында-
сы Вагидат Батырова эм оны
билгенлер «село Терекли-
Мектеб» СП МО аькимба-
сы З.Аджибайрамов, «Шоьл
тавысы» республикалык
газетасынынъ бас редакто-
ры Э.Кожаева уьйкен суьйи-
ниши эм оькиниши мен
онынъ акында хабарлады-
лар. Суьйиндилер эм оьктем-
сидилер Кудай айырып ногай
халкына сондай уллы аьдем-
ди бергенине, иси тири, коьп
шет эллерде ногай суьврет-
шидинъ аты белгили экенине,
оькиндилер сосындай аьдем
дуныядан айлак эрте кешке-
нине.
– Сраждин бир куьн биз-
дей аьдемлердинъ акында йок
болган сонъ айтылар деп айт-
каны эсимде, аьне сосы куьн
де етти. Дайым да мен оны
таныган, билген аьдемлерге,
онынъ атын бу куьнлерде айт-
канларга Кудайдан ден савлык
тилеймен. Коьп савболынъ-
ыз онынъ эстелигин сыйлага-
нынъызга, – деди юрегиндеги
уьйкен сезими мен, коьзинде-
ги коьзяслары ман Сраждин-
нинъ карындасы.
Солай ок шарада
З.Аджибайрамов мемо-
риаллык тактады салувда
уьлис коскан орам яшавшы-
лары С.Аджимухтаровка,
А.Янмурзаевке, акша яктан
коьмек эткен А.Абубекеровка
Сый грамоталар тапшырды.
Джанибеков эм Кадрия атын-
дагы школалардынъ окувшы-
лары Сраждинге багысланган
ятлавлар окыдылар, аьлемет
тавысы ман У.Найманов йыр-
лады.
Н. Кожаева.

2 бет «шоьл тавысы» 27 апрель 2017 йыл
Просмотров: 93 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 2
avatar
0
1 тоньюкукк • 20:55, 28 Апреля 2017
avatar
0
2 тоньюкукк • 20:57, 28 Апреля 2017
avatar
-->