Главная » 2017 » Августа » 11 » Оьрметли Мухтарбий Кошманбетович!
23:55
Оьрметли Мухтарбий Кошманбетович!
«Ногайский район» МО аькимбасынынъ
куллыгын юритуьвши Мухтарбий Кошманбето-
вич Аджековты буьгуьн 45 ясына толувы ман

Оьрметли Мухтарбий Кошманбетович!

Сизди тувган куьнинъиз бен ак юректен кутлаймыз!
Сизинъ савлай яшавынъыз эм исинъиз – тувган еринъизге эм хал-
кынъызга, респу- бликага, Россия-
га куллык этуьв- динъ ярык уьл-
гиси. Сизге йога- ры профессио-
нализмге эм намыс тазалыгына
таянган ис суьер- лигинъиз, соь-
зинъизге беркли- гинъиз, ийман-
лыгынъыз, йога- ры билиминъиз
дайым да алдынъ- ызда турган баь-
ри борышларды уьстинликли
кепте шешпеге амал берген эм
береди.
Ногай райо- нымыз – дуныя
юзине шашыраган, данъклы эм кай-
гылы тарихи бол- ган халкымыз-
дынъ орталыгы. Онынъ оьрле-
нуьви эм илге- ри барувы ман
баьри ногайлар- дынъ сеними де,
сезими де байланыслы. Районды авыр ямагат-политикалык эм социал-
экономикалык аьллерден шыгарувга баьри куьшинъизди, билиминъиз-
ди, сулыбынъызды аямаягынъызга сенемиз.
Сиз неше йыллардан бери ана тилимиздеги «Шоьл тавысы» респу-
бликалык газетамызды колтыклап, сога бириншилерден языласыз эм
баска коьмегинъизди этесиз. Сизге – бизим юрек разылыгымыз!
Сизинъ куллыгынъыз эндиги де емисли, халкымыздынъ яшавын
яхшыртувга, танълагы куьнге сенимликти беркитуьвге, бизим ярык
келеектегимиз – балалар эм яслардынъ оьрленуьвине каратылар деп
билемиз. Сизге берк ден савлыкты, узак яшав оьмирди, уьйкен наьсип-
ти, тувган Ногай шоьллигимиздинъ аякка турувы эм оьрленуьви уьшин
баьри ийги ниетлеринъиздинъ толганын йораймыз!

«Шоьл тавысы» республикалык газетасы
http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170810.pdf
Ногай ФМ да бу кутлавга косылады
Просмотров: 27 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar
-->