Главная » 2018 » Февраля » 13 » ОЬНЕРИН ОЬСТИРИП КЕЛЕДИ - Фахрикамал Махмудова
17:23
ОЬНЕРИН ОЬСТИРИП КЕЛЕДИ - Фахрикамал Махмудова
Факрикамал Махмудова баслап Астрахань каласында А.А.Власов атындагы художестволык училищесин, оннан сонъ Санкт-Петербургтынъ И.Е.Репин атындагы архитектура, скульптура, живопись бойынша академиясын окып тамамлаган. «Суьвретши балалыктан басланады», – деп айтадылар. Сол соьзлер бек керти айтылганлар. Бала шактан алып аьдем оьзине керекли затларды алып келеди. Сол затлар заман оьтип, суьвретшидинъ яратувшылыгында орын табадылар.

Факрикамал 1980-нши йылда Киров каласында тувган. Онынъ ата-анасы Абдурахман эм Наталья экеви де архитекторлар боладылар. Олардынъ аьели бек татым, тыпак, оьз кеспилерине алал, уьш аьвлетлерин де аьдилликте, куьндегилик ярасыклыкта оьстиргенлер.

– Меним наьсипли бала-шагым авыл еринде оьткен, – деп эсине алады суьвретши кыз. – Меним тоьгерегимде дуныя бек ярасык эди. Айтпага, янындагы уьйилген тобаны ман агаш уьй, орамлар эм данъыллар, айванлар эм курт-кумырскалар ман соьйлесуьв, данъылда ислев. Эм меним эсимде, юрегимде сол авыл табиатына уьйкен суьйим калган, – дейди кыскаяклы.

Суьвретшидинъ айткан соьзлерин онынъ йылы авыл табиаты коьрсетилген суьвретлери аян ыспатлайдылар.

Ата-анасы Факрикамал ман онынъ эгизи Зохрады художестволык мектебке билим алмага бередилер. Онда кызлар живописьтинъ негизине уьйренгенлер. Факрикамал билим алган калада савлай дуныяга белгили болган суьвретшилери И.Е. Репин, А.И.Куинджи, Ф.А.Васильев, Н.К. Рерих те окыганлар.

Факрикамалдынъ тарихти суьюви онынъ дипломлык куллыгында аян коьринеди. Уллы Аталык согысына багысланган «Босатув» деген суьврети онынъ илмилик иси эди.

2008-нши йылда ол Санкт-Петербург каласында художестволык академиясын тамамлап, оьз уьйине – Астрахань каласына кайтады.

– Ногай халкымнынъ уллы тарихи мага энъ де ювык эм баалы, – деп билдиреди суьвретшимиз.

Ногайлар Алтын Орда, Ногай Орда, Крым эм Астрахань ханлыкларынынъ оьз маданиятлык эм баьтирлик кылыклары болган асабалары боладылар. Аьлиги заманда мутылып баратаган затларды суьвретши оьз шыгармаларында ашык коьрсетип келеди. Онынъ «Ногай байрам», «Шабыс», «Сарай-Бату», «Ногай биюв» эм сондай баска суьвретлерине караганда, оьзинъди сол заманларда юргендей сезесинъ.

2006-ншы йылда Факрикамал Махмудова оьз выставкаларын Россияда эм шет эллеринде де озгарып келеди. Айтпага, Пекин, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Волгоград, Черкесск калаларында да онынъ яратувшылыгына уьйкен эс беретаганлардынъ саны оьсип барады.

Суьвретши регионлар бойынша кайсы озган ярысларында да ортакшылык этип келеди.

Факрикамал оьз оьнерин аьр куьн сайын оьстирмеге сав куьшин салып келген суьвретшилердинъ бириси болады.

В. Кидирниязова.

«Звезды КМВ» деген журналыннан алынган.

Суьвретте: суьвретши Факрикамал Махмудова.
https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_193984
Просмотров: 28 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 3
avatar
0
1 тоньюкукк • 17:24, 13 Февраля 2018
https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_193984&z=photo-26644373_456240576%2Falbum-26644373_00%2Frev
avatar
0
2 тоньюкукк • 17:26, 13 Февраля 2018
https://vk.com/wall-26644373_193057
avatar
0
3 тоньюкукк • 17:27, 13 Февраля 2018
https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_193959
avatar