Главная » 2017 » Сентября » 26 » НОГАЙ ШАЙ
00:05
НОГАЙ ШАЙ
Бар инсанлар берекетин
Неше туьрли атайган.
Ишип турган асларына
Калмык шай деп айтаган.

Сондай кепте айтканларга
Каным оттай ойнайды.
Нешевлерден коьп алдыда
Биз ишкемиз ол шайды.

Бизим шай ол, ногайлардынъ,
Хабарымды битемен.
Баска кепте айтканлардынъ
Шайын ишпей кетемен.

Куруптурсун Мамбетов

Источник: https://vk.com/nogayastr?w=wall-129742418_6860
Просмотров: 69 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 2
avatar
0
1 тоньюкукк • 00:06, 26 Сентября 2017
avatar
0
2 тоньюкукк • 00:22, 26 Сентября 2017
Суьтли ногайдынъ шайы ногайлардыкы экенине ыспат (доказательство) уьзбеклерде аьлиги заманга дейим "эртенги шай" деген, суьтпен, тузбан, шайын аькелмеге болады, неге десе уьзбеклер бизден Эдигеден сонъ заманларда кеткенлер бизден аьли яшайтаган ерлерине, ол заман калмыклар аьлде йок болганлар. Татарларда Саратов бетлерде яшайтаганларда да бар ол шай, тек олар сары майдынъ орнына кой май салмага суьедилер эм оны суьтпен кайнатып асадылар.
avatar