Главная » 2017 » Июля » 6 » Ногай районнынь кыйынлыклары акында
23:01
Ногай районнынь кыйынлыклары акында
Мен билмеймен калай болаятырганын эм не болаятырганын, тек оьзимнинь ойымды айткым келеди. Меним ойымша биз темир шыбыкты агаш таякпан урып сындыралмаякпыс, болсада биз сол таякпынан сол шыбыкты отка таслап, кызаргашай кыздырып, оьзимиске керек келбетине келдирмеге болаякпыс, деп ойлайман. Дав-согыс илмиде тек алдыга басув болмайды, бир аз артка да таймага болады, халкымысты саклаяк уьшин. Бизге мутув керекпес энь уьйкен маьселлемисти - халкымысты саклап коьтеруьв эм коьбейтуьв; экиншиси - еримисти коршалав. Сол маьселлелерге буьгуьн етсек, болып тураяк деп ойлайман. Бизге керек тувыл басымысты отка тыкпага. Бир аз куьтеп турсак якшы болар эди. Ас сувымай турып колды ортага тыкпага ярамас, шетиннен баслав керек
Просмотров: 98 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar
-->