Главная » 2017 » Апреля » 17 » Ногай яслардынъ бирлесуьви суьйинтеди
21:24
Ногай яслардынъ бирлесуьви суьйинтеди
Бу йылдынъ март айында
Сургут каласынынъ Ногай яслар
союзынынъ агзалары маданият
уьйинде оьткен «Сургут – бизим
ортак уьйимиз» деген проекти
бойынша каладынъ миллет мада-
ниятларынынъ биргелес амалла-
масында ортакшылык эттилер.
Ногайлар мине коьп йыл-
лар ишинде биринши кере оьз
алдында организация эсабында
ортакшылык эттилер. Амаллама
конаклары ногай миллет ашхана-
сы ман да таныстылар.
– Ногай ашханасына, аьде-
тинше, суьт, эт эм ун аслары
киредилер. Конакларга деп кыз-
лар катлама, байрамеш, бавыр-
саклар аьзирледилер. Этти кесе-
клеп писирип салдылар. Оьз
маданиятын коьрсеткен бир хал-
кта да оьз ишимлик сувлары йок
болган саялы, баьриси де йыйы-
лып бизден даьмли ногай шай-
дан таттылар. Йыйылганларга
«Табан тирес» деген ногай ойы-
ны Умар Кильжанов эм Радмир
Нуралиев пен коьрсетилди. Про-
граммады «Ак шалув» миллет
биюви тамамлады, – дейди Рад-
мир Нуралиев.
Яс организациясынынъ иси
акында ийги билмеге деген ой
ман, мага Сургут каласынынъ
Ногай яслар союзынынъ етекши-
си Р.Нуралиев пен хабарласпага
туьсти.
– Радмир, Сургут каласында
Яслар союзын туьзбеге деген ой
не себептен тувды?
– Сондай организацияды
туьзбеге деген ой коьптен тув-
ган эди. Ногайларымыз Сургут
каласында эм Ханты-Мансийск
Автономиялык округында коьп
йыллар бойы дайымлык неги-
зинде яшап келедилер. Йыл
ярым артта мен Сургут каласы-
на келгенде, менде мунда коьп
досларым бар эдилер. Йыйылы-
сып олтырганда, бизге бирле-
спеге керек деген темады козгап
басладык. Тувган авылларымыз-
да баьри зат та енъилленип, тил,
аьдетлер, ойынлар аста мутылып
барады. Онынъ орынына, янъы
авыстырувлар орын табадылар.
Оьз аьдетлеримизди, мадания-
тымызды саклав бек кыйын бол-
ды. Ама ногайларга коьп яшав-
шылары болган калаларда яша-
ган эм тувган ериннен алыста
болган саялы шынты мадания-
тын сакламага бек авыр. Ногай-
лар коьп санда Сургут каласын-
да эм онынъ тоьгерегинде яшап
келедилер. Боьтен де биз мунда
бирлесуьвди сеземиз.
Маданиятты саклавдан баска,
калада, солай болып, авылларда
да ногай тили бойынша маьселе
де бар, эм сол маьселеди шешуь-
ви акында ойламага керекпиз.
– Бизге оьзинъиздинъ алдын-
гы ямагатлык аьрекетинъиз
акында хабарласанъыз экен.
– Мен аьли де студент
шагымда Черкесск каласынынъ
Ногай яслар союзынынъ аьре-
кети мен бек кызыксынатаган
эдим. Ол «Данък» деп аталган.
Мен олардынъ оьз халкы, ясла-
ры уьшин аьрекет этетаганы ман
оьктемсийтаган эдим. Эм олар-
дынъ акында меним эсимде ийги
ойлар калдылар. Сургут кала-
сында Ногай яслар союзын туь-
зеектен алдын, мен Москва кала-
сында уйгынланган Ногай яслар
союзында аьрекет эттим. Ол зат
мага бек яваплы абыт эди. Келе-
екте мен пресс-секретарь, оннан
сонъ Яслар союзынынъ редакто-
ры болдым. Сонда алган сулы-
бым мага буьгуьнлерде де демев-
лик этеди.
– Организация оьз алдына
кайдай мыратлар салады?
– Ногайлардынъ мадания-
тын, асабалыгын саклав мырад-
ларымыздынъ басы болады. Биз
миллет ойынларын, биювлерин,
асларын кайтадан яшавга эндир-
меге суьемиз. Меним анълавым
ман кайбир затларды биз баска
халклардан да алганмыз. Баска
халктан келген сонъ шынты оьз
асабалыгымыз йойытылып бара-
ды. Бизде алдыда этилинеек коьп
куллыклар бар. Баьри регионлар-
дан ногай яслар сол заттынъ маь-
нелигин анълайтаган боларлар
деп сенемен. Биз бай тарихи эм
асабалыгы ман халк боламыз.
Ама, оькинишке, оьз мадания-
тымызды аста-аста йойытсак,
бизим асабалыгымызды оьзи-
не тартып алмага суьетаган хал-
клар да табылар. Биз сол заттынъ
алдын шалмага керекпиз.
Навруз айдынъ ортасында
Сургут каласынынъ Ногай яслар
союзынынъ белсенли катнасув-
шылары «Бала нуры» деген сав-
лай халклар ара ногайлардынъ
саваплык акциясын тамамла-
дылар. Акция бойынша Ногай
яслар союзынынъ агзалары Сур-
гут каласындагы «Зазеркалье»
деген балалар уьйинде болып
кеттилер. Сондай биргелес акци-
ялар бизди бирлестиреди, бизге
оьзимизди бир аьел этип сезбеге
амал береди.
Озган йылдынъ сентябрь
айында Черкесск каласын-
да оьткен Халклар ара илми-
практикалык конференциясында
илми аьрекетшиси Вадим Трепав-
лов мени мен хабарласувда, ясла-
рымыздынъ белсенлиги бойын-
ша аьжейипсинуьвин билдирди.
Конференцияда яслардынъ кат-
насувына ол бек суьйинди. Оны
яслардынъ оьз халкынынъ тари-
хи, маданияты эм аьдетлери мен
кызыксынувы бек суьйиндирди.
Яслардынъ маданияты ман
кызыксынувы халктынъ йогары
оьрленип бараягына ийги белги
болады.
Хабарласувды юриткен
Эмир Отевалиев.
Суьвретте: шарадан коьри-
нис.

13 апрель «шоьл тавысы» 7 бет №15
Просмотров: 80 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar
-->