Главная » 2017 » Июня » 19 » Не зат мени бу озган курылтайда тамашага калдырды
22:07
Не зат мени бу озган курылтайда тамашага калдырды
Мен баьри аьруьв курылтайдан тура айтылган соьзлерге косыламан, эм оларды даьмсизленип кайта-кайта айткым келмейди. Оны сиз оьзинъис баьринде (коьтерисин) коьргесинъиз, окыйсынъыс эм эситесинъис. Мен айткым келеди не зат мени бу курылтайда сейирге калдырды, не затты мен аьлемет коьрдим, билким коьп аьдем эс бермеген дир ол затларга, ама мен оларды бек маьнели коьремен.

Биринши, мени сейир эттилер бизим хатынлар. Олар кобиси ятлавларман соьйлейдилер. Меним бала шагымда Караногайдан Абрам-Тоьбеге коьшип келгенде, меним бир авам меним тетеме, оьзи ойлап шыгарганын онынъ (тетемнин) олеек куьнине куьни бурын багысланган бозлавларды йырлаган эди. Газетта да коьремен, бизим хатынлар уста ятлавлар язбага. Не болсада бизим халкта бу эндиретаган куьшлер бар. Кадриядынъ юрек ятлавлары бос ерде тувмаган деп айткым келеди.

Экиншиси, мени сейирсиндирген эм суьйиндирген ол бизим ногай илми ямагатшылыгы бар экени. Коьп заман кетпей ногай илмилердинъ академиясы да болмага болар деп ойлайман. Оннан сонъ ногай йогары окув заведениелар да ашпага болаякпыс. Дурыс йолман бараятырсынъыс, ногайлар! Сакланъыс эм сыйланъыс илми исшилеринъисти. Олар бизим уьмитлеримис. Коьп болсын содай аьдемлер ногайда.

Уьшиншиси не зат мени тамашага эм аьлеметке калдырды, ол бизим аькимлердинъ халкпынан бирлескени. Сол ягыннан караса бизге районнынъ басы керекте тувыл, ким биле кайдай болаяк экенин... Тек болса мине сондай болсын - халкпынан бирге болсын. Баскасы кереги йок. Аьлде ол акыллы эм йигерли болса, оннанда аьруьв болар эди. Аллах буйуртса мырадларымыска етермис, иша-Алла.
Просмотров: 73 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar
-->