Главная » 2017 » Августа » 27 » Мухтарбий Аджеков – «Ногайский район» МР аькимбасы
15:16
Мухтарбий Аджеков – «Ногайский район» МР аькимбасы
Эртеректе билдирилгенлей, оьткен уллы юма куьн «Ногайский район» МР
администрациясында район Депутатлар йыйынынынъ ашык сессиясы болып
озды. Сессиядынъ куьн йосыгына тек бир сорав – «Ногайский район» МР аьким-
басын сайлав салынган эди.

Район Депутатлар йыйыны-
нынъ председатели Р.Насыров
район депутатларына тавыславды
ашык яде ясыртын кебинде оьт-
кермеге маслагат этти. Алдын-
гы йылларда аьр заман да ясыр-
тын кебинде озгарылатаган мун-
дай дережели сайлав бу йол ашык
кебинде оьткерилди. «Ногайский
район» МР аькимбасы уьшин
йыйылган депутатлар йорык
зал ишинде кол коьтеруьви мен
тавысладылар. Сондай сайлав-
дынъ сырагысында залда олтыр-
ган 22 депутаттан 21-и «Ногай-
ский район» МР аькимбасынынъ
куллыгын юритуьвши Мухтарбий
Аджеков уьшин тавысларын бер-
дилер. Соьйтип М.Аджеков келе-
яткан 5 йыл ис болжалына Ногай
районынынъ аькимбасы этилинип
сайланды.
Район депутатлар етекшиси
Руслан Насыров Мухтарбий Адже-
ковты баьри депутатлар атыннан
кутлады, яваплы исинде уьстин-
ликлер йорады эм район Депутат-
лар йыйыны ягыннан ога дайым
да керекли демевлик этилинеегине
сендирди.
http://nogaici.ru/news/0-0-0-0-1
Просмотров: 85 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar