Главная » 2017 » Декабря » 25 » Кыпшак деген соьз казакларман ногайларды бирлестирмеге болады
16:30
Кыпшак деген соьз казакларман ногайларды бирлестирмеге болады
Туьрклердинъ бай тарихи белгилейди коьп мысаллар, олардын халклары боьлинген, бир бирисимен согысып, яде косылган, баьрисине де келисетаган бир атларын тавып. Сондай бир баьрисин йыйнайтаган соьз табылса, халкларды йыймага бек тыныш болар эди. Бизим халкларга, мен билип "кыпшак" яде "кипчак", (соьлевге коьре) деген соьз келисер эди. Бу данклы ат тек казакпынан ногайлар тувыл, татар, башкорт, кыргыз, узбек эм тагада коьп халкларды аьвелги заманларда Дешти-Кыпшакка эм Алтын Ордада болганларды, ол Алтын Орда бузылган сонъ, баьриси халклар Уллы Ногай деген ногайлардынъ оькиметине киргенлер, тек бу сорав бек эрисли, баьрисине де ярамайды бу атак ("ногай"-"ногайлы"), сога коьре биз бу эрисуьвди калдырайык деп ойлайман билимли аьдемлерге - тарихшыларга эм этнографларга.

Неге десе айлак кыска заман шыгады бу бирлесуьвде: Эдигединъ заманыннан (1396-1419) Керей эм Жаныбек казак ханлардынъ коьшуьвине дейим (1459-1468), Сол эки арада, 60 йылга ювык (1399-1459), ногайлар сав шоьлде гегемон халк болган, биринши 1399 йыл - Ворскладагы согыс, сол заман ногайлардынъ мадары айындырыклай яркырады, экинши 1459 йыл Абул-Хайр-ханнынъ улусынынъ, оьз-оьзин "ногайлы" деген болган болса ярайды, бир кесек халкы казак шыгып кеткен йыл.

Сол казаклар оьз оьзлерине казак деп ат атаганлар бизим туьрк аьдетине себеп. Сол эки ара заман айлак кишкей вакыт болган болса ярайды "ногай-ногайлы" деген ат беркитилгендей бу Дешти-Кыпшактын халкларында, сога коьре, мен ойлайман, бизге заманман тергеленген эски "кыпшак" яде "кипчак" деген соьзге кайтув керек болар.

Ызын окынъыс форумда:
http://nogaici.ru/forum/2-332-1
Просмотров: 72 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar