Главная » 2017 » Августа » 8 » Кутлаймыз
00:04
Кутлаймыз
Дагестан халк язувшысы, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы,
республикалык С.Стальский атындагы баргысынынъ лауреаты

Бийке Искаковна Кулунчаковады

адабиат эм саният бойынша
Дагестан Республикасынынъ патшалык баргысынынъ лауреаты болувы ман
Сыйлы Бийке Искаковна!
Сизди республикамыздынъ бийик патшалык
савгасы ман кутлаймыз. Сизинъ шыгармаларынъ-
ыз коьп несиллерде тувган ерге суьйимликти, алал-
лыкты, йогары гражданлык сезимлерди тербия-
лайдылар. Оьнер аьрекетинъиздинъ соьйтип кенъ
белгиленуьви халкымыз уьшин де уьйкен куьез.
Сондай аьрекетинъизде Сизге эндиги де коьп яра-
тувшылык етимислерди, берк ден савлыкты, мол
берекетти, ярык ой-ниетлерди йораймыз!
М. Аджеков,
«Ногайский район» МО Аькимбасынынъ кул-
лыгын юритуьвши.
Р. Насыров,
«Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ председатели.
«Шоьл тавысы» республикалык газетасы.
Ногай ФМ радиосыда сол кутлавга косылады

Белгили ногай эстрада йырлавшысы,
Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисткасы

Фатима Явгайтаровна Нурлубаевады

сыйлы мерекеси мен

Оьрметли
Фатима Явгайтаровна!
Сизди 50 ясынъызга толганынъ-
ыз бан ак юректен кутлаймыз. Сиз яс
йылларынъыздан алып, оьз яшавынъыз-
ды, оьнер аьрекетинъизди тувган хал-
кынъыздынъ маданиятын оьрлентуьвге
багыслагансыз. Сизинъ ярык конъырав-
лы тавысынъызды ногайлар бирге яшай-
таган кайсы авылда да эм регионда да
таныйдылар эм суьйип тынълайдылар.
Сизге алдынъызда тагы да узак
оьмир оьрисин, каты ден савлыкты,
йогары яратувшылык уьстинликлерди,
ярык наьсипти эм баьри мыратларынъ-
ыздынъ толганын йораймыз!

«Шоьл тавысы» республикалык газетасы. http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170803.pdf
Ногай ФМ радиосыда косылады кутлавларга, эм коьп яратувшылык яшав сизге йораймыз.
Просмотров: 122 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 2
avatar
0
1 тоньюкукк • 00:05, 08 Августа 2017
avatar
0
2 тоньюкукк • 00:06, 08 Августа 2017
avatar