Главная » 2017 » Апреля » 9 » Карт анайдынъ йыгылган йигери
23:23
Карт анайдынъ йыгылган йигери
Бизим «Шоьл тавысы» республикалык газе-
тамыз Ногай районында буьгуьнлерде ялгыз бир
баспа органы болады. Районымызда суьйиниш-
ли болса да, кайгыртатаган болса да, хабарлар-
ды биз – газета куллыкшылары, окувшыларга
еткермеге шалысамыз. Ис борышымызга коьре,
коьп аьдемлер мен йолыгыспага, аьллеспеге туь-
седи.
Буьгуьнлерде бизим редакциямызга, коь-
нъили бек тоьмен аьлге туьсип, Терекли-
Мектеб авыл яшавшысы Менъиш Юсуповна
Шамбилова келди. Онынъ келуьвининъ маь-
неси бар эди. Менъиш-абай – сав яшавы бой-
ынша ислеген кыскаяклы, аьли тийисли тын-
шаювда. Онынъ соьзине коьре, патшалык пан
токтастырылып, ис ветеранларына пособие
эм коммуналлык буйымлар эсабында бериле-
таган акша (оьлшемине коьре, уьйкен деп те
айтып болмаякпыз) тийисли иеси Менъиш-
абайга заманы ман тувыл экеш, кешигип те
еткерилмейди.
– Ызгы кере мен ис ветеранларына бери-
летаган 500 маьнет акшады оьткен йылдынъ
август айында, коммуналлык буйымлар уьшин
берилетаган акшады 2016-ншы йылдынъ фев-
раль айында колыма алганман. Сол акшады
мен ашав-яшавыма етеди деп айтып болмай-
ман, телефоныма салсам да ийги эди. Тек сол
берилетаган акша мага еткерилмегенде, соны
бермей ыслап туратаган инсанларга неге етеди
экен яде болса, меним 500-1000 маьнет акшам
ман оьз казналарын толтырадылар ма экенлер?
– дейди коьзяслары ман Менъиш-абай. Онынъ
хабарына коьре, ол тийисли тармактынъ ваь-
киллерине барып, не себептен сол акша ога
еткерилмейтаганын билейим деп барган бол-
ган. Тек карт-анай басына кайгы алып, анда-
мунда силкиленип, «бар, тетей, аьне кабинет-
ке», сол кабинетке барганда, «бу соравды биз
шешпеймиз, баскага барынъыз», – деп, коьп
йигерин йыккан соьзлер эситип, соравына
явап та алмай, куьналиди де таппай, кайтып
келеятырган йосыгында бизге кирди. Бизди
де уьйкен ойга калдырды. Аьши ким иркилте-
ди экен сол ясуьйкенлерге тийисли пособие-
лерди? Оьзлери туьрли документлерди аьзир-
леп, еткеринъиз деген социаллык тармагы ма
яде болса, пайлайтаган аьдемлер ме? Соравлар
коьп, явапты ким берер экен?!
Г.Сагиндикова.

Газет «Шоьл тавысы» 30 март 2017 йыл 2 бет
Просмотров: 113 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar