Главная » 2017 » Февраля » 23 » Ийги баславга йол ашылды
21:24
Ийги баславга йол ашылды
Янъыларда Москва
каласында аьрекет этета-
ган ногай яслар союзы-
нынъ боьлиги ХМАО тоь-
герегине киретаган Сур-
гут каласында да ашылды.
Сургут каласында буьгуь-
нлерде 15 мынъга ювык
ногайлар яшайтаганы бел-
гили. Ясларда организация
туьзбеге, Сургут каласын-
дагы ногайларды бирик-
тирмеге деген ой коьптен
тувган эди. Ама сол ой
яшавга айланмай турды.
Ол зат ногай халкынынъ
асабалыгын сакламага,
оьрлендирмеге амал бола-
як. Сургут каласында аьре-
кет этип баслаган Ногай
яслар союзынынъ етекши-
си этип Радмир Нуралиев-
ти айырдылар. Союз агза-
лары саваплык проектле-
рин озгармага, калада озга-
рылаяк байрамларда катна-
спага, концертлер, миллет
байрамларын эм сондай
баска затларды уйгынлама-
га мыратланадылар. Солай
болып туьрли ногай орга-
низациялары ман аьрекет
этпеге, ногайлар яшайта-
ган туьрли регионлары ман
белсенли катнаспага ойла-
ры бар. Союз агзалары оьз
халкы уьшин яны авыры-
ган аьр кимди де аьрекет
этпеге шакырады.
2017-нши йылдынъ
15-нши январинде олар-
дынъ биринши ойы яшавга
шыгарылды. «Бала нуры»
деген Сургут каласынынъ
халклар ара проекти бой-
ынша Ногай яслар союзы-
нынъ агзалары керекси-
нетаган саьбийлер уьшин
«Бияладынъ аргы ягын-
дагы дуныя» деген бала-
ларга эм аьеллерге соци-
аллык яктан ярдамласув
орталыгында болып кет-
тилер. Орталыкта олар-
ды 20-га ювык саьбийлер
хош алдылар. Яслар анъ-
ламлы тилде балаларга
ногай халкы акында, олар-
дынъ маданияты акында
хабарлап эситтирдилер.
Саьбийлерди ойынлар эм
биювлер мен юбандыр-
дылар. Оннан сонъ союз
агзалары ман келген киш-
кей кызалак А.Саитова
ногайлар акында ятлав
окыды. Кишкей ногай
кызлары М.Кулбусунова,
С.Ярболдиева, йырлавшы
Н.Копиева ярасык йырла-
рын йырлап эситтирдилер.
Соьйтип Сургут кала-
сында ногай яслар союзы-
нынъ агзалары ман озга-
рылган амаллама йогары
оьлшемде оьтти.
Суьвретте: шарадан
коьринис.
http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170216.pdf
Просмотров: 222 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar