Главная » 2017 » Марта » 29 » Бугуьнги кезуьвли мыратлар.
14:59
Бугуьнги кезуьвли мыратлар.
Бугуьнги ногай халктынъ аьлин ят аьдемлей карасак эм яхшы этип текараласак, биз коьрмеге боламыс, бизим халкка энъ керекли бугуьн - эмишлик. Биз етуьв керекпис бугуьн эмишликке баьрисименде (коьтерисимен) ювык эм узак халкларман, конъсы-, дос-, яв (душпан) халкларман. Баьрисименде эмишликке етуьв керекпис биз. Сол эмишликке етеек уьшин, биз коьп ерге дейим барув керекпис, кайда дейим етип болаякпыс, тек енъилуьв яде басылып калув йок, оннан тура айтпайман мен. Бас деп соьйлеген соьзимиске карав керекпис биз: яшавда, интернетта, форумларда, блогларда, сайтларда, неге десе баьри (коьтере) зат материаллык болмага болады, тек соьз тувыл - ойлар да, сол уьшин:

Карап ойланъыс - ойлар соьзлерге айланатаган.
Карап соьйленъис - созлер этилген ислерге айланады.
Карап юринъис этилген ислеринъиске - олар аьдетлерге айналады.
Карап юринъис аьдетлеринъиске - олар кылыкларга айланатаган.
Кылыкларынъыска карап юринъис - олар сизинъ кысметинъисти белгилейди.

Айырым токтагым келеди ногай ман казаклардынъ оьз ара байланысларда, сол ара байланыслар бизди бездирип те калдылар. Ярасада-ярамасада ногай ман казак бир бирисине - тувган аданаслар. Казаклар яхшыма, яманма оны мен айтып болмайман, тек билемин - тувганларды сайлап алып болмайсынъ, оларман яшамага тийисли, дослык болса арамызда оннанда яхшы! Мен бу арадагы соьзлер басланыятырганда карсы тувыл эдим мундай ягаласка, неге десе бир биримиске билуьв керек эди ким кимге борышлы яде ким кимге куьнали (шуьшли), соны билгеннен сонъ енъил болар эди каякка карап юрмеге бизге бу катнасувда сол арада кыйынлыкларды шешуьв уьшин. Тек арамыстагы тентеклерге бу душпанлык ярады усайды, сол уьшин олар баягы соьзлерди кувалай береди. Неге экен мен анъламайман. Не зат бизге керек эди - биз сога еттик: казаклар бизди эситтилер эм бет бердилер сол, коьп тувыл казаклардынъ арасындагы аьдемлерге, бизим тарыйхымызды урлайтаганларга, олар бизге келип басладылар, мисетсинмевди койып. Тарыйхлардада бар козгалыслар, тенъгиздей кыйынлыклар аьлде калган болсада. Патшалыкларыннынъ бийиклеринде бизге бос заманлары йок, ама онда бизим аьдемимис бар, Арсланбек Султанбеков, не зат колыннан келеди ногайлар уьшин, соны этеди ол, эм бизге керек ярдам этпеге ога. Солай уьшин, меним ойымман, муннан арбатын казаклардынъ куьнаьлерин излев тек пайдасыз тувыл - зарар да этеди. Сога коьре баьри бос соьзлерди коюв керек: соьз кувган баьлеге йолыгар, мал кувган, карызнасына йолыгар, баска бизим такпакта айтылады: ойламай соьйлеген, аврымай оьлер. Биз казакларман давласкымыс (кавгалангамыс) келмейдише, а интернетте энди, аз болсада, казаклардынъ разы болмаганлыклары бар, атте соьгис те, видеога туьсирилип шыккан, сонъыннан не болаягы белгили, ягалас - тоьбелес - кавга-дав. Кимге керек ондай зат? Тек казаклар ман бизим ортак душпанларымыска керек, ол бек ашык коьринеди. Сога коьре, душпанларга коьмек этпей, казаклар ман аданаслар болайык та сонымынан кояйык душпанлыкты!
А бизим бос асыгынышлы яс-явкага айткым келеди: душпанларды дос этип енъуьв керек, баскалай болмас, басып енъсенъ яв болып каларсынъ. Эм сога бизим Кудайымыз да шакырады: «Бойсынынъыз Аллага эм Онынъ Пайхамарына эм ягаласпанъыс, олай болмаса сизинъ йигеринъиз йыгылар эм сизинъ куватынъыс кетер. Шыдамлы болынъыс, неге десе Алла — шыдалыларман» (Сыра «Анфаль», 8: аят 46).

http://nogaici.ru/forum/2-312-1
Просмотров: 102 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar