Главная » 2017 » Апреля » 9 » Авылдаслар уьшин куьшин аямай. /разылык/
23:39
Авылдаслар уьшин куьшин аямай. /разылык/
Ногай халкы бурынгыдан
алып малшылык пан каьр шек-
кен. Бу куьнлерде коьп затлар туь-
рленсе де, ата-бабаларымыздынъ
бас исин бардырганлар аз тувыл.
Соьйтип, Терекли-Мектеб авы-
лынынъ яшавшысы Коьшбике
Аджимухтарова мал саклайды,
оны оьстиреди. Мал карав тыныш
зат тувыл, оькинишке, олардынъ
йойытылган куьнлери де бола-
ды. Коьшбике Аджимухтарова-
дынъ эки сыйыры йок болады.
Кыскаяклы коьмек тилеп, поли-
ция куллыкшыларына барады.
Сосы йок болган малды таппа-
га борыш полиция лейтенанты
Рафаэль Алыпкашевке бериле-
ди. Рафаэль Мурза-Кишиевич
коьмек тилеген кыскаяклыдынъ
йойытылган эки сыйырын излеп
табады.
– Бек разыман полиция кул-
лыкшысы Рафаэль Мурза-
Кишиевич Алыпкашевке , меним
сыйырларымды излеп тапка-
ны уьшин, мен ога оьз савбо-
лымды токтавсыз айтаман. Мал
караганга оны йок этуьв енъ-
ил зат тувыл. Ол сенинъ кыйы-
нынъ, баска яктан да кишкей-
лей оьстирген мал исси тиеди.
Сосындай авылдаслары уьшин
куьшин аямай ислеген йигитлер
коьп болсын, колыннан келген
коьмегин эткен. Рафаэль йигит
коьлик пен неше куьн узагына
меним сыйырларымды ялкпай
изледи, кайда да барган болар.
Соны ман излеп, бизди де сонда
элтеди, – деди Коьшбике Аджи-
мухтарова полиция куллыкшы-
сына юрегинде уьйкен разылык
саклап.
Н.Кожаева.

30 март 2017 йыл «шоьл тавысы» 7 бет
Просмотров: 53 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar
-->