Главная » 2017 » Февраля » 15 » Адабиат йолыгыслар
09:19
Адабиат йолыгыслар
http://gtrkkchr.ru/nogay/3597-literaturnye-vstrechi-na-nogayskom-yazyke.html

"Литературные встречи" (на ногайском языке)

В. Казаков: Уьйинде алтынын сандыкта саклаган аьдем бай болар (алтынын йок этпес) -
Уьйинде тилин саклаган аьдем бай болар (оьксиз болмас)!
Просмотров: 225 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 тоньюкукк • 12:57, 15 Февраля 2017
Валерий Сеперович каты соьзлер айтты ногай балаларга, тек, кайтып Валерий агайды мен  оьрметлесемде, айткым келеди: олардын кунаси бу иште (тилин билмегенинде) коьп тувыл, менимше, олардын тилиннен тура биз, ясыуьйкенлер ойлав керекпиз. Балаларга акырганнан пайда аз, неге десе бала басын сыйпагандыкы, сога коьре биз балалардын не зат суьетаган, не зат пан кызыксынатаганын билип соларды ногай тилинде шыгарув керекпис, мысалга, мультикларды, тек ногайша сеслендиргеннен пайда коьп болмайды (оны тайдырады авторские правадан себеп), мультикларды оьзимис тилимисте оьзимис шыгарув керекпис оьзимистин эртегилеримиспен, сол заман болар пайда. Оны аьли заманда бир кыйыныда йок, эгер мектебте окыганда биз балалар эки-уьш суьврет ясап бир-биримиске мультиклар коьрсететаган эдик. Сондай суьвретлер ясап телефонга, яде компьютерга салып монтаж этип, сес берсе эм ютубка, яде ватсапка тасласа, аьзир мультик болар бизим балаларга. Солай дурыс тувылма экен?
avatar