Главная » 2017 » Апреля » 17
Бу йылдынъ март айында
Сургут каласынынъ Ногай яслар
союзынынъ агзалары маданият
уьйинде оьткен «Сургут – бизим
ортак уьйимиз» деген проекти
бойынша каладынъ миллет мада-
ниятларынынъ биргелес амалла-
масында ортакшылык эттилер.
Ногайлар мине к ... Читать дальше »
Просмотров: 135 | Дата: 17 Апреля 2017 | Комментарии (0)

С. Батыровтынъ эстелигине

«Мага коьре, алыстагы юлдызлар
Бизден кеткен инсанлардынъ коьзлери...»
Мурат Авезов

Ах, Сраждиним, Сраж-
дин!.. Сувдай болып агады
куьнлер, йыллар. Калай коьп
заман кетти сенсиз. Сенинъ
кыйынынъ ман ер юзин ... Читать дальше »
Просмотров: 144 | Дата: 17 Апреля 2017 | Комментарии (0)

С. Батыровтынъ эстелигине

(Басы 14-нши номерде)
Сондай ийги хабарды алып, канатлы
юрегим мен ушып келгендей болдым мен
сенинъ янынъа. Кайтип биз сол куьн бала-
лардай суьйиндик, сенинъ коьзлеринъ-
де суьйинишли коьзясларынъ коьринди.
Соьйтип, аь ... Читать дальше »
Просмотров: 117 | Дата: 17 Апреля 2017 | Комментарии (0)

Тили йок халктынъ – дини де,
оьзи де йокка эсап. Сол халк мил-
лет кебинде сакланып та болмайды.
Маданият, саният, адабиат деген
анъламлар тек соьзлер болып кала-
ды.
Буьгуьнлерде тилди саклав
уьшин бир куллык та этилмейта-
ганга эсап. Миллет т ... Читать дальше »
Просмотров: 169 | Дата: 17 Апреля 2017 | Комментарии (0)