Главная » 2017 » Марта » 29
Бугуьнги ногай халктынъ аьлин ят аьдемлей карасак эм яхшы этип текараласак, биз коьрмеге боламыс, бизим халкка энъ керекли бугуьн - эмишлик. Биз етуьв керекпис бугуьн эмишликке баьрисименде (коьтерисимен) ювык эм узак халкларман, конъсы-, дос-, яв (душпан) халкларман. Баьрисименде эмишликке етуьв ке ... Читать дальше »
Просмотров: 101 | Дата: 29 Марта 2017 | Комментарии (0)