Главная » 2017 » Февраля » 23
Янъыларда Москва
каласында аьрекет этета-
ган ногай яслар союзы-
нынъ боьлиги ХМАО тоь-
герегине киретаган Сур-
гут каласында да ашылды.
Сургут каласында буьгуь-
нлерде 15 мынъга ювык
ногайлар яшайтаганы бел-
гили. Ясларда организация ... Читать дальше »
Просмотров: 227 | Дата: 23 Февраля 2017 | Комментарии (0)

__________________________________________________________________________________________________________
Коьнъилимнен алганым
Венера Акбулат кызы Кидирниязова (Лукманова) талаплы окытувшы, шаир, журналист, «Ногайым» деген ятлавлар йыйын-
тыгынынъ эм «Аьлемет соьзлер» деген тем ... Читать дальше »
Просмотров: 311 | Дата: 23 Февраля 2017 | Комментарии (0)

https://www.youtube.com/watch?v=dmFsksExzg0

Конкурс "Голос детства" (на ногайском языке)
Просмотров: 178 | Дата: 23 Февраля 2017 | Комментарии (0)