Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Татар деген - оьктем соьз. (Татар, казак, ногай - ким биз, сондай соравларга явап бермег)
Татар деген - оьктем соьз.
тоньюкуккДата: Пятница, 08 Сентября 2017, 23:41 | Сообщение # 1
Группа: Администратор
Сообщений: 594
Награды: 6
Репутация: 110
Статус: Offline
За сообщения на форуме:
За 1 сообщение За 10 Сообщений За 100 Сообщений За 500 Сообщений
Эгер биз бугуьнлерде карасак бизим туьрк халклардынъ бир-биримен байланыслы каравларына, биз коьрмеге боламыс сондай акыйкатты: бизим арамыста бирлик йок. Татарлар айтадылар баьрисиде (коьтериси) татар болган деп, сога коьре баьриси сол болган исти дурыс деп табув керек эм баьрисиде биз татарлар деп айтып бирлесуьв керек. Казакларман туьрклерде тап солай айтадылар, тек биреви де бу туьрклердинъ арасында биринши болув уьшин эрисуьвде йол бергиси келмейди. Кимде озинин оькиметлиги йок, яде сол оькиметлигин йок этеятырганлар, айтпага, каракалпаклар, ногайлар, кумуклар, алгасамайдылар оьзлерин татар, казак яде туьрк (османлы) деп атамага. Бу баьри ислер болаятырлар каты эрисуьв шартлада татарлар казаклармынан, ногайлар казаклармынан, татаршылар булгаршылармынан, башкырлар татарлармынан, сол эрисуьвлер бир ягына йыгылса экен. Казаклар "татар" деген соьз орыслардан шыккан деп беркитип бередилер, олар оны "тать" - душпан деген соьзден шыгарганлар, сол соьзбен татарларды корламага. Татарлар сол вакытта явабына казаклар  XV оьмирге дейим болмаганлар деп айтып билдиредилер, башкирлар да болганйоклар, а башкирлар татар халк дейдилер, тек олар оны дурыс деп тапкысы келмейдилер, а булгарлар баьрисиде оьлип кутылганлар, яде бир зат олармынан болган, сол уьшин бу заман Татарстанда тек татарлар калганлар. Башкирлар айтадылар биз бурын заманнан алып "башкорт" (боьрибаслы) деп аталгамыс дейдилер. Кыргызлар узбеклеминен бир зат боьлеалмайдылар. Тутаслай алганда савлай яраспаслык. Мен сосы кишкей исиммен бир аз сама шешпесемде шешуьв йолга салгым келеди сол яраспасыкларды, биз бир ерде тапталып турмаяк уьшин эм алдыга бараяк уьшин уьйкен абытлармынан, неге десе биз оьмирлерге артта калганмыс.

Меним маьнели темам бу язувымда - "татар" деген соьз. Мен сол соьздин тувывыман коьп кызыксынганман, тек бир маьнесин тапканман туьркше - ол "тавлы аьдем". Баска язувшылар излейдилер сол соьздин маьнесин баска тиллерден: греклардын тилинде "тартар" деп ердин астындагы кралдан шыгарадылар, яде иранша "тат" (иранлы) деген соьзден де шыгарадылар. Мен оны дурыс коьрмеймен, неге десе бу соьз бурынгы эм татарларга ол бек баалы. Бу соьз язылган уьйкен Орхон-Енисей сынтаслардын уьстинде. Тагада айтпага керек татарлар ханларга якын болып юретаганын. Кырымда ханнын янында савлай татарлар болганлар, олар оны сайлап ханлыкка да олтыртатаган болган, а ногайлар разылыгын яде разы болмаганын билдиретаган болган. Соны билип мен татарлардынъ тукымларына эс бердим, неге десе аьдемлердин коьбиси оьзинин тукымларын танъ болып саклайдылар, бир заты аусса онынъ сахый болып белгилейдилер шежерелерде. Мен коьпте текараганман анъланаялмайтаган сесин айтувлы боксёр Олег Тактаровтынъ тукымынын (онынъ атасы татар болган). Бастеп мен онынъ тукымында тав (таг) деген сести эситтим, тек янъыларда мен анъладым, онынъ тукымын алды яртысынын маьнеси бир затта тувыл, тек тахт (такт-ногайша) патшадын олтыратаган ерин белгилейди (трон - орысша), экинши боьлими эр аьдемди белгилейди - "ар". Тахтар (тактар) - тахтка ювык турган эр аьдемди белгилейди. Эм бу соьз мага коьре "татар" деген соьзбинен маьнеси бир.

Мага айтапага боладылар бариси де биледи татар деген соьзди, тахтар яде тактар тувыл эм бир аьрипти  туьрк соьзден тайгызбага бек кыйын. Мен сондайларга явап беремен: бу соьз орыс тилине китай тилиннен келгендир деп ойлайман, а китайлар соьзлерди куьшли турлендиредилер, сол Китайда бар диалектлер "тартар" деп те айтатаганлар; "р" деген аьрипти китайлар айтып болмайтагынын билемис, сога коьре "р"-дынъ орнына ол соьзде "к" яде "х" турмага болады деп баламага боламыс. Сол соьз куьнбатар бетте де "тартар" деп айтылган. Оны бу якка франк яде герман эл кезуьвшилер эм тарыйхшылар аькелген болган болар. Айтпага, Марко Поло озининъ китапларын эскифранцуз тилинде язган, а французлардын тилинде "р" аьрип "г" ман "х"-дын арасындагы сесинен шыгарылады, сога коьре ол бизим соьзди я тахтар, я тагтар деп сеслендируьв керек болган. Сонъыннан сол соьз халк арасына кирген куьнбатар бетте. Бу затка коспага болады эки ханнын атларын Токта эм Токтамыс, сосы атлардынъ маьнесинде "тахт" деген соьзден шыгармага болады: "(биз) тахта-мыс" деген маьнесин билдиреди, мага коьре, салыстырып каравга: (биз) уьйдемис. Тагада бир ойымды айтайым: бурын заманлардагы "каган" ("хакан") деген соьз аьриплерин йок этип "хан" болып калды, сога коьре "тахтар" бир аьрипты йок этпеге болган эм "татар" болып калган деп ойлайман.

Мен сенемен, биз "татар" деген соьзбен баслав уьшин сама болдык эм билдик бу соьз биринши ягыннан туьрк соьз, экинши ягыннан тахтка ювык болган эрлерди билдиреди. Энди коьшейик  бу соьздин янъы маьнесиннен шыгатаган затларга. Татарлар (тахтарлар) ханман байланыслы болган болса, а ханлар (каган, каан) болган туьрклерде бола болганлы, солай болса, татарларда болган дайымда. Айырып айтсак скифлар арасында болган патша скифлар Геродоттынъ айтканыман. Олар энъ уьйкен бийик ер алатаган болган скифлардынъ арасында. https://ru.wikipedia.org/wiki/Скифы Сонъгы генетиклардынъ айтканларына коьре скифлар туьрклердинъ ата-бабалары болганлар. Патша скифлар тыс каравыман айлак куьнтувар беттеги халкка усаган болганлар. Скифлардынъ арасында аьлде эки куьп болган: коьшпели скифлар эм сабаншы скифлар. Коьшпели скифлар аскершилик юргисткен, а сабаншылар аслыкпынан канагатландырган скифларды. Тек мен ойлайман скифлардынъ арасында аьлде бир куьп болган деп - ол ялшылар эм ялланувшылар, неге десе Индияда, оны бурын заманда скифлар басып алганлар, скифлардан калган халк арий деп аталанадылар, олар доьрт варна деген куьпке болинедилер: брахман (балшылар, алимлер, шешен акыллы аьдемлер), кшатрийлар (аскершилер, акимлер), вайшлар (ер кулланувшылар, усталар, савдегерлер) эм шудрлар (ялшылар, ялланувшылар) https://ru.wikipedia.org/wiki/Варны.

Татарлар болганлар половец-кыпшаклардынъ арасында да, оны мен татар сайтларында окыган эдим, олай болмасада, хазарлардынъ арасында болган олар. Хазарлардынъ каганы Ашина деген урыктан болган, оны йылда бир керен халкка коьрсететаган болганлар. Сол Ашина патшалык урыгы 500 алей гунн халктан кеткенлер Л. Гумилёв айтканыман, а патша гунн урыгы патша скиф урыгыннан кеткенлер М. Артамонов язады "История хазар" деген китапта. Сол айтувыман ханлар урыгы эм оныман байланыслы татарлар болган бола болганлы: патшалы скифлар, гуннлар, олардын арасыннан шыккан Ашина урыгы эм сондай тагыда.

Энди ногайлар акында. Ногайларда болган аьр заман тек баскалай аталган болган. Олардын атлары экевден аз болмаган: мангыт-ногай, кыпшак-куьман. Кун деген Венгриядагы халк татарлардын орынында болган гуннлар деп ойлайман, сол кунларман татарлар согыскан болмага болады патшадын ери уьшин, а кыпшакларга патшадын ери керек болмаган болса ярайды, олар, кунлар кеткенде, татарлармынан бас коса койган. Коьтен-хан сол кун-гуннлардын бириси болган болса ярайды. Ногай тумен басшысы Дженъгиз-ханнын урыгыннан болсада хан болмага йолы болмаган. Аьскершилик юргисткен. Ол савлай кунбатар беттеги кыпшак, куьман, асларды йыйнап олардынъ басшысы болган, соьйтип Кыпшак юрт Ногай юртка аускан. Аскерши куьп тагада йыйналган энди татар-монголлардын патшалагында. Ногайды хан Тохта оьлтиргеннен сонъ, беклер конъыратлардан болдылар, олардан сонъ мангытлар болдылар, олардынъ юртында ногайдынъ кыпшаклары йыйналган болганлар ногай бетин алганга, олардынъ беклерин коьп кыйнаган болган болар хан Тохтадын татарлары. Эдиге солардынъ куьшимен баьрисин енъип патшалыкты ыслап турмага болган ханларды алып-салып олардынъ татарларына (тахт зрине) да карамай. Ногайлар татарлар да болмага болганлар: 1521 йылда Касым-ханнан кашып ногайлар Кырымга келгенлер биз энди "кырым татар" боламыс деп. (Трепавлов В. В. История Ногайской орды с. 142). Соннан дери ногай мангытлардынъ Мансур деген урыгы кырымнынъ татары (тахт-ар) болды. Баска сонъ келген ногайлар ондай оьрметке янастырылмаганлар. Олардынъ Мансурдай оьрметли йолы болмаган (ханды сайламага, оны ак кийизде тахт уьстине коьтерип салмага).

Энди казаклардан тура айтпага керек. Казакларда болган дайымда туьрли атларыман (кайсак, касог, хакас). Тек олар узак заманга казак шыгып кетпеген. Яс заманда хан баласы казак шыккан оьзине юрт излемеге, онынъ хан атасы берген аьдемлермен (аьдетше 10 мынъ аьдем). Былай аьдемлер казак шыгатаган болганлар аьскерши болмага эм соныман оьзине байлык йыйнамага. Сонъ уьйине кайтып балаларына эм немерелерге оьзининъ казаклыгыннан тура айтып туратаган болган. Буьгинги казаклар (казахлар) оьзинин ханлыгын курганнан сонъ татар деп айтылув керек болганлар. Тек олар согыслардынъ арасында ол соьзди муткан яде бир политикалык шартлар болган болса ярайды. Олар уьш болинген куьн - ханлыгын санав керек, неге десе туьрк патшалык уьш боьлинетаган болган (онъ кол, сол кол эм орта-орда). Сонымынан буьгинги казаклар (казах халк) - олар шынты татар халк, неге десе ханлыгы бар, ханы бар тахт басында, а казаклар - тахт ерлер (татарлар).
Калган куьплер (усталар, ер каравшылар, савдегерлер, ялшы эм ялланувшылар) олар шыгадылар казаклардан, ногайлардан эм татарлардан.
Эм бу меним ойларым...

Добавлено (08 Сентября 2017, 23:41)
---------------------------------------------
Татар - слово гордое.

Если посмотреть на сегодняшнее состояние наших межтюркских отношений, то поневоле приходится констататировать тот факт, что нет среди нас единства. Татары заявляют, что все были татарами и поэтому надо, чтобы все признали этот факт и объединились под именем татар, казахи и турки говорят почти то же самое, но никто не торопится уступать в споре за первенство среди тюрков, а те кто пребывает в состоянии не имения своей государственности или теряющие её, например, каракалпаки, ногайцы, кумыки, не торопятся называть себя татарами, казахами или турками. И всё это происходит на фоне ожесточённых споров татар с казахами, ногайцев с казахами, татаристов с булгаристами башкир с татарами, которые ни к чему не приводят. Казахи утверждают, что слово "татар" придумали русские, от слова "тать" - враг, чтобы унизить татар этим словом, татары в ответ заявляют, что казахов до XV века не было и башкиров не было, а башкиры это татары и вообще все татары, только не признают этого, а булгары вымерли давно или что-то с ними случилось, поэтому в Татарстане остались одни татары. Башкиры говорят, что они были ещё в древности - народ "башкорт" - волкоподобные. Кыргызы с узбеками что-то не могут поделить. В общем сплошные противоречия. Я хотел бы своим скромным трудом попытаться все эти противоречия, если не разрешить, то хотя бы направить на пути их преодоления, чтобы мы не топтались на месте, выясняя кто здесь главный, а двигались вперёд и желательно большими шагами, чтобы преодолеть вековое отставание.

Итак, главная тема моей статьи - слово "татар". Я интересовался его происхождением, но кроме слова "горец", что было мной отмечено раньше в сообщениях на форуме Ногайского радио из тюркского языка ничего не выведено, есть из других языков, например, "тартар" из греческого (подземное царство) от слова "тат" - иранец и т. д. А ведь слово это очень дорого татарам и известно с древности, в частности оно упоминается в орхоно-енисейских надписях. Кроме того мы видим, что татары всегда находятся рядом с властными структурами, в частности в Крымском ханстве татары решали кто станет ханом, а ногайцы лишь подтверждали или отклоняли это решение. Чтобы найти происхождение значения этого слова я обратился к фамилиям татар, ведь фамилии чаще сохраняются в первозданном виде от предков к потомкам, а её изменения точно фиксируются в семейной генеалогии. Я давно заметил необычное звучание фамилии известного боксёра Олега Тактарова, отец которого татарин, сначала мне слышалось в его фамилии что-то связанное с горами, но недавно я пришёл к выводу, что первая часть фамилии означет не что иное как трон - "тахт" (по-ногайски - "такт"), а вторая часть означает мужчину - "ар" (по-ногайски "эр"). Тахтар (тактар) - означает приближённого к трону мужа. И это слово я считаю одинаковым по значению со словом "татар".

Мне могут возразить, что всем известны татары, а не тактары или тахтары, а букву из тюркского слова не так-то просто выкинуть. На это я отвечу, что слово татары в русский язык пришло, скорее всего, из китайского языка, а китайцы известны своим коверканием слов, к тому же на одних диалектах китайского языка слово произносилось как "тартары", хотя мы знаем, что китайцы почти не используют букву "р", значит можно предположить, что вместо "р" там стояло "к" или "х". Ведь то же слово у западных историков звучит как "тартары", а это, скорее всего, привнесли франкские или германские путешественники и историки. Например, Марко Поло писал свои книги на старофранцузском языке, где буква "р" произносится как нечто среднее между "г" и "х", следовательно он произносил слово "тартар" как "тахтар" или "тагтар". А позже это слово вошло в обиход на западе. Кроме того нам известны два хана с именами, корень которых означал "трон": Тохта и Тохтамыш (по-ногайски Токтамыс). Тохта и Тохтамыс оба имени означают - "(мы) на троне" (для сравнения: уьйде и (биз) уьйдемис - (мы) дома).
Я надеюсь, что со словом "татар" мы разобрались хотя бы предварительно, что оно: во-первых, тюркское; во-вторых, означало людей приближённых к трону и, соответственно, к хану. Теперь перейдём к следствиям, к которым ведёт это наше предположение. Раз татары (тахтарлар) это приближённые хана, а ханы или каганы у тюрков были всегда, значит и татары были всегда, может и под другими именами. В частности мы знаем, что среди скифов были так называемые царские скифы По сообщению Геродота, господствующими были царские скифы — самое восточное из скифских племён https://ru.wikipedia.org/wiki/Скифы, а скифы, по последним данным генетиков, являются предками тюрков. Эти царские скифы по мнению Геродота были выходцами с востока и имели ярко выраженную азиатскую внешность. Вообще скифы тогда уже делились на три группы: первую я уже назвал - это царские скифы, которые возглавляли всех скифов; вторая группа это кочевые скифы - скорее всего это было сословие или каста воинов, чья задача - защита родины; третья группа это скифы-пахари, которые обеспечивали остальных скифов хлебом. Но была, я уверен, и четвёртая группа скифов, которую не заметили древние греки: это слуги. Я так считаю потому что в Индии, которую в древности захватили скифы, остались племена, называемые теперь арийскими. Они составляют там большинство населения и делятся на 4 сословия или варны: брахманы (жрецы, учёные, подвижники), кшатрии (воины, правители), вайшьи (земледельцы, ремесленники, торговцы) и шудры (слуги и наёмные работники) https://ru.wikipedia.org/wiki/Варны

Татары были также и среди половцев-кипчаков об этом сообщалось на татарских сайтах, по крайней мере среди хазар были цари из рода Ашина, занимая пост кагана - правителя хазар, которого раз в год представляли народу. Мы знаем, что род Ашина по Л. Гумилёву это царский род происходивший от царского гуннского рода в 500 семей, а гуннский царский род происходил от скифского царского рода по М. Артамонову (История хазар). Т. о. ханский (каганский, царский) род и татары (царские скифы, гунны, род Ашина и т. д.) присутствовали среди тюрков всегда.

Теперь что касается ногайцев. Ногайцы тоже присутствовали всегда, хотя также могли называться по-разному. А назывались они двояко: во-первых, по названию правящего племени (мангыт) или по своему общему названию союза племён (ногайцы - подданные темника Ногая). До ногайского периода они назывались, как мы знаем, кипчаками (по правящему племени), но существовало и общее название союза племён: куманы; были также и куны, но мне кажется, что это были гунны (царское племя), с которыми и боролись татаро-монголы за власть в степи. То что среди скифов были воины-кочевники я уже сказал, как и то, что среди индийских варн была военная каста кшатриев (жителей походных шатров). Когда кипчаки были побеждены монголами, то власть в Дешти-Кыпчаке перешла в руки мангытов и юрт стал называться Мангытским. Темник Ногай, возглавлявший западных кипчаков своего наследного улуса, хоть и был чингизидом но не имел права на ханский престол, поэтому ему доверяли армию, но не ханскую власть, т. о. на его примере мы видим, как образовалось заново сословие военных правителей. После его гибели военными представителями были уже наиболее влиятельные вожди самого сильного племени кунгратов, которых затем потеснили мангыты во глве с Эдиге и именно под его властью, как преследуемая оппозиция бывших подданных темника Ногая и сгруппировалась и помогла ему стать во главе государства, даже подвинув самих ханов и его татар (тахтар). При этом ногайцы могли переходить в татарское сословие и наоборот, что запрещено в индийских варнах, например, в 1521 г. ногаи, спасаясь от Касым-хана, перешли Волгу, пришли в Крым и обратились в "крымских татар". (Трепавлов В. В. История Ногайской орды с. 142). В дальнейшем мангытское племя Мансур стало одним из правящих племён в Крыму, т. е. получило статус "татар" (тахт-ар). А остальные ногайцы, после прибывавшие в Крым, не имели таких прав (н-р, права выбора хана и поднятия его на белой кошме).
Но стать татарами могли не все ногайцы, например, в том же Крыму, когда их (ногайцев) стало слишком много и там начался голод, то крымские татары стали выгонять их из полуострова в степь за Перекоп, при этом не отпуская к русским за Дон.

Теперь что касается казахов. Они тоже всегда были тоже под разными именами, однако обычно недолго, до обретения своей государственности на новом месте. А до тех пор казак (къазакъ, косог, ) находился в поиске земли, денег, средств существования. Он вёл жизнь полную опасностей и приключений, потом, обретя новую родину или, вернувшись в прежнюю, к старости, рассказывал своим внукам о своей бурной молодости. Вообще казахов (нынешних) можно было бы назвать татар-ами (тахт-ар или такт-ер по казахски), ведь они образовали-таки своё ханство и даже разделились на три части, как классическая тюркская страна с правым, левым крыльями (онъ кол, сол кол) и центром (орда-орта), момент этого разделения, по моему мнению, и надо считать моментом образования казахского ханства. Но казахские ханы, кроме Касым-хана выбрали очень хитрую тактику, они не стали назначать беклербека, как военного правителя, а стали править вдвоём, как соправители, как это делали римские и византийские цезари. Касым-хан смог подчинить себе самого влиятельного мангыта Шейх-Мамая, выдав за него свою дочь, т. е. сделал его своим беклербеком. Здесь мы чётко видим хана с его подданными (тахт-эр) и военную касту мангытов-ногайцев во главе с Шейх-Мамаем, не имеющих права занимать трон (тахт). Таким образом казахи - это типичные татары, забывшие обычай переименования себя обратно при обретении родины из казаков обратно в татары.
Что касается остальных групп населения (ремесленников, земледельцев, торговцев, слуг и наёмных рабочих), то они образуются по мере необходимости из татар, ногайцев и казаков.


Сообщение отредактировал тоньюкукк - Пятница, 08 Сентября 2017, 23:44
 
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Татар деген - оьктем соьз. (Татар, казак, ногай - ким биз, сондай соравларга явап бермег)
Страница 1 из 11
Поиск: